Get a site
مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل

مقایسه اعتبارات اسنادی باسایر روشهای پرداخت در تجارت بین الملل

۳-۲-۴-تحلیل مفهوم ضمانتنامه های بانکی بر مبنای ماده ۱۰ ق مدنی و تعهد به نفع ثالث……………….۸۰ ۴-۲-۴-نتیجه ونظریه مورد پذیرش………………………………………………………………………………………۸۱…