Get a site
تأثیر انواع هوش مدیران بر توانمندسازی کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات ناحیه جنوب شرقی- قسمت ۳۶

تأثیر انواع هوش مدیران بر توانمندسازی کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات ناحیه جنوب شرقی- قسمت ۳۶

۴۲۶۸۹/۵ ۰۳۶/۰ ۰۴۴/۰ ۲۰۹/۰ ۷۸/۱ جدول بالا نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین هوش فرهنگی مدیران بر توانمندسازی کارکنان برابر…
تأثیر انواع هوش مدیران بر توانمندسازی کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات ناحیه جنوب شرقی- قسمت ۲۶

تأثیر انواع هوش مدیران بر توانمندسازی کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات ناحیه جنوب شرقی- قسمت ۲۶

اثر بخشی مدیریتیثباتتوانمندی روان شناختیاحساس معنی دار بودناحساس شایستگیاحساس خود تعیینی (حق انتخاب)احساس موثر بودنشکل۲-۲۰: مدل توانمندسازی اسپریتزر (۱۹۹۵)با توجه…
تأثیر انواع هوش مدیران بر توانمندسازی کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات ناحیه جنوب شرقی- قسمت ۲

تأثیر انواع هوش مدیران بر توانمندسازی کارکنان در شرکت خطوط لوله و مخابرات ناحیه جنوب شرقی- قسمت ۲

هوش فرهنگی : هوش فرهنگی رابعنوان قابلیت افراد برای تعامل موثر در شرایطی با ویژگی گوناگونی فرهنگی تعریف می‌نمایند. هوش…
بررسی تأثیر منابع قدرت بر سبک تصمیم گیری مدیران با میانجی گری جو سازمانی در مدارس ابتدایی شهرستان سمنان- قسمت ۱۵

بررسی تأثیر منابع قدرت بر سبک تصمیم گیری مدیران با میانجی گری جو سازمانی در مدارس ابتدایی شهرستان سمنان- قسمت ۱۵

(۱۳۹۰) بررسی رابطه بین استفاده مدیر از انواع قدرت با اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران آموزش و پرورش شهر شیراز…
تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی بر اساس ویژگی های شخصیتی و سبک ‌های فرزند پروری- قسمت ۳۷

تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی بر اساس ویژگی های شخصیتی و سبک ‌های فرزند پروری- قسمت ۳۷

صادقیحسنآبادی، زهرا ۱۳۸۲، تاثیر آموزش مهارتهای فرزندپروری با استفاده از الگوی شناختی رفتاری در کاهش اختلافات زوج از زوجها در…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۳۷

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۳۷

۱۰۰ جدول ۴-۱-۳ توزیع فراوانی توجه به ابعاد هوش فرهنگی در بخش های مختلف سند برنامه درسی ملی ابعاد هوش…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۳۳

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۳۳

مبارزه با زورگویان و متجاوزان به حقوق ملت ها ۶۱ تفکر در برآورده ساختن نیارهای اجتماعی ، اقتصادی و فناوری…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۳۲

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۳۲

جدول۴-۱-۱-۴میزان مؤلفه بعد رفتاری هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران. ردیف مؤلفه صفحه قسمت/پارگراف بند خط مصداق ۱۶…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۲۵

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۲۵

معرفت نسبت به گذشته و حال جامعه‌ ایران و جوامع بشری در ابعاد تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی ۵۵ اگاهی از…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۱۷

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۱۷

۲ ۶ متربیان نیاز دارند در آموزش‌های مدرسه‌ای فرصت‌هایی برای به چالش کشیدن ایده‌های خود و دیگران در خصوص مسائل…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۱۱

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۱۱

مرحله دوم: روایی و پایایی ابزارمرحله سوم: اجرای پژوهش۱- تحلیل جملات به عنوان واحد تحلیل.۲- استخراج و ثبت موارد مرتبط.۳-…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۹

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۹

در تحقیقی که توسط تای و تمپلر و چندراسکر(۲۰۰۶) با عنوان “هوش فرهنگی انگیزشی، پیش نمایش واقع بینانه شغلی، پیش…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۱۰

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۱۰

وضوح و شفافیت و عدم ابهام و کلی‌گویی در سند.۲- ۱۵سند تحول بنیادین آموزش و پرورشتحقق ارزش ها و آرمان…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۸

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۸

۲-۱۲ ویژگی های مؤثر در هوش فرهنگیانسجام: انسجام شخصیت در اینجا به معنی دانستن معنی کاملی از خود است. یعنی…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۶

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۶

کنسرسیومی از اساتید آمریکا و انگلیس و آسیا، هوش فرهنگی را ارزیابی سیستماتیک ظرفیت فرد برای رویارویی با افرادی از…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۵

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۵

در سالهای اخیر، بسیاری از سازمانهای تجاری به قدرت فرهنگ در شکل دهی ارزشها و اقدامات افراد پی برده اند…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۴

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۴

۱-۶ تعریف واژه ها و اصطلاحات۱-۶-۱ هوش فرهنگی: هوش فرهنگی در واقع دیدگاههایی در مورد توانایی فرد برای غلبه بر شرایط…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۳

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۳

درهرحال فهم بیشترموقعیت ها و بخش های چالش برانگیز فرهنگ با عقاید، ارزش ها، انتظارات، نگرشها و مفروضه هایی مرتبطند…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۲

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲- قسمت ۲

پیوستچکیده انگلیسیفهرست جدول هاجدول۴-۱-۱-۱ میزان بعد فراشناختی هوش فرهنگی در سند برنامه درسی …………………………………………. ۶۴جدول۴-۱-۱-۲ میزان بعد شناختی هوش فرهنگی…
بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲

بررسی جایگاه مؤلفه های هوش فرهنگی در سند برنامه درسی ملی ایران و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۲

۲-۵ ضرورت توجه به ایده هوش فرهنگی ……………………………………………………………………………………… ۲۱۲-۶ تعاریف هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۲-۷ امتیازات هوش فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………… ۲۶۲-۸ اجزای…
بررسی رابطه اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز- قسمت ۱۰۲

بررسی رابطه اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز- قسمت ۱۰۲

شیخی، محمدحسین(۱۳۹۰)”عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن”، اسلام و پژوهشهای مدیریتی، شماره ۲، ۹۹-۱۲۶٫صنوبری، محمد(۱۳۸۷)”رفتار…
بررسی رابطه اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز- قسمت ۱۰۱

بررسی رابطه اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز- قسمت ۱۰۱

احمدی، سیروس(۱۳۹۱)”بررسی فرهنگ کار و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن”، جامعه شناسی کاربردی، شماره ۴۶(۲)، ۲۱-۴۰٫اسدی،منصور؛ علیرضا کریمی(۱۳۸۷)”روابط انسانی”، ماهنامه نفت، شماره…
بررسی رابطه اخلاق‬کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن متغیر میانجی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداری دانشگاه شیراز- قسمت ۱۴