Get a site
بررسی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی پوشاک ایرانی از دیدگاه مشتریان- قسمت ۵

بررسی عوامل موثر بر ساخت برند در سطح خرده فروشی پوشاک ایرانی از دیدگاه مشتریان- قسمت ۵

شنونده هدفچشم انداز و مأموریتجایگاه‌یابی: ارزشهای اصلینام برندنام شرکتمحصولطبقه محصول۱- آگاهی۳- وفاداری۲- تداعی‌هاشخصیتارتباطاتکیفیتنمودار ۲-۳ شش ضلعی نام تجاریمأخذ: اورد (۱۲۶:۱۹۹۹)بطور…