Get a site
مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپردهتدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی- قسمت ۳

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپردهتدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی- قسمت ۳

تهدید: یک تهدید موفقیت نامطلوبی در محیط خارجی سازمان است مانند قدرت چانه زنی خریداران یا تامین‌کنندگان کلیدی،تغییرات عمده و ناگهانی…