Get a site
بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیده گان، متهمین، شهود و مطلعین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۷

بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیده گان، متهمین، شهود و مطلعین در قانون جدید آیین دادرسی کیفری- قسمت ۷

بررسی حقوق بزه دیده۲-۱-مقدمهتوجه به رعایت حقوق بزه دیده از مسئولیت اولیه ضابطین دادگستری به عنوان اولین نهاد مرتبط با…
بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی (مورد مطالعه کارکنان گمرک شهرستان مهران)۹۴- قسمت ۳

بررسی تاثیر تعارض در محیط کار بر فرسودگی شغلی با توجه به نقش جو سازمانی (مورد مطالعه کارکنان گمرک شهرستان مهران)۹۴- قسمت ۳

اصطلاح فرسودگی شغلی که ابتدا توسط هربرت فرویدنبرگر[۲۴] (۱۹۷۴) مورد استفاده قرار گرفت، به خستگی ناشی از فشارهای موجود در محل…
بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز ۱۳۹۲دانش آموزان اول و دوم دبیرستان‌های عادی دولتی- قسمت ۱۰
بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز ۱۳۹۲دانش آموزان اول و دوم دبیرستان‌های عادی دولتی- قسمت ۸

بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز ۱۳۹۲دانش آموزان اول و دوم دبیرستان‌های عادی دولتی- قسمت ۸

مازلو هدف اصلی انسان را تحقق خویشتن یا خودشکوفایی می داند. عزت نفس یااحترام به خود، شامل احساس کسب توفیق…
بررسی تأثیر عزت نفس در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان پسر شهر تبریز ۱۳۹۲دانش آموزان اول و دوم دبیرستان‌های عادی دولتی- قسمت ۶
کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۶۰

کشف فرآیند بازگشت بیماران سوختگی به جامعه و ارائه یک مدل- قسمت ۶۰

درد و عذابرنج و ناراحتیرفتار تهاجمیتغییر باورهای خود از خویش استراتژی همگون سازیتطابق زندگی با محیطتفسیر مکان یابی:خود وارسیدگروارسیموقعیت سنجیمحافظت…
اثربخشی آموزش فراشناخت وذهن آگاهی بر نگرش‌های زیست محیطی، رفتارشهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی- قسمت ۶۲

اثربخشی آموزش فراشناخت وذهن آگاهی بر نگرش‌های زیست محیطی، رفتارشهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی- قسمت ۶۲

زمانی مقدم، افسانه. سعیدی، مهدیه (۱۳۹۲). بررسی تأثیر آموزش محیط زیست بر ارتقای دانش، نگرش و مهارت معلمان مقطع ابتدایی منطقه…