Get a site
شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران- قسمت ۱۶

شناخت عوامل موثر بر اعتماد مخاطبان جنوب شرق استان تهران به اخبار تلویزیونی استان تهران- قسمت ۱۶

نمونه آماریروش نمونه گیریحجم نمونه و نحوه محاسبه آنروش گردآوری اطلاعاتروش تجزیه و تحلیل اطلاعاتاعتبار تحقیق و روایی ابزار اندازه…
رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی (مورد مطالعه،اعضا هیأت علمی وکارکنان دانشگاه شهید باهنرودانشگاه آزاد اسلامی کرمان)۹۳- قسمت ۳۵
تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان   بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی  در دانشگاه علوم پزشکی گیلان- قسمت ۵

تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان- قسمت ۵

نمودار ۴-۱- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان ۷۹نمودار ۴-۲- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان ۸۰نمودار ۴-۳- نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۸۱نمودار ۴-۴-…
بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر اساس مدل مارکوارت)- قسمت ۳۲

بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر اساس مدل مارکوارت)- قسمت ۳۲

سازمان یادگیرنده:یادگیری: شامل سطوح یادگیری (فردی – گروهی – سازمانی)– انواع یادگیری (انطباقی – پیشگیرانه – عملی) – مهارت ها…
بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر اساس مدل مارکوارت)- قسمت ۸

بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر اساس مدل مارکوارت)- قسمت ۸

شکل ۲-۳: مدل سیستمی سازمان یادگیرنده مایکل مارکوارت ۸۶جدول۳‑۴: متغیر های تحقیق و سؤالات پرسش نامه ۹۰جدول ۳-۵ آزمون اعتبار…
بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر اساس مدل مارکوارت)- قسمت ۷

بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده ( بر اساس مدل مارکوارت)- قسمت ۷

۴-۳-۹- آزمون مقایسه و ارزیابی ارتباط بین جنبه‌های یادگیرنده بودن بانک توصعه صادرات ۱۳۴۴-۳-۹-۱- مقایسه جنبه‌های یادگیرنده بودن بانک توصعه…
بررسی  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان- قسمت ۴

بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان- قسمت ۴

منابع ۱۰۰پرسشنامه ۱۰۸فهرست جداولجدول(۳-۱) تعداد کارکنان دستگاه های اجرایی ۶۶جدول(۳-۲) پایایی متغیر های تحقیق ۷۱جدول (۴-۱) توصیف متغیر جنسیت ۷۵جدول…
بررسی  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان- قسمت ۲

بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان- قسمت ۲

۱-۸) متغیر های تحقیق ۱۵۱-۸-۱)متغیر های مستقل ۱۵۱-۸-۲)متغیر های وابسته ۱۵۱-۹)تعریف نظری وعملیاتی متغیرها ۱۶۱-۱۰)قلمرو تحقیق ۱۸۱-۱۰-۱)قلمرو موضوعی تحقیق ۱۸۱-۱۰-۲)قلمرو…
بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره دوم متوسطه- قسمت ۵

بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره دوم متوسطه- قسمت ۵

جدول ۴-۲۴٫آزمون شفه برای بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و گروه کنترل آزمون فرضیه اصلی اول….. …..۸۹جدول ۴-۲۵٫آزمون شفه برای…
بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره دوم متوسطه- قسمت ۴

بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره دوم متوسطه- قسمت ۴

۳-۵ بحث و تفسیر ……………………………………………………………………….۹۵۴-۵محدودیت های پژوهش………………………………… ۹۶۱-۴-۵محدودیت های در کنترل پژوهشگر……………………………………………………………. ۹۶۲-۴-۵ محدودیت ها خارج از کنترل پژوهشگر………………………………………………………… ۹۶۵-۵پیشنهادهای…
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۶

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۶

۰٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ ۰٫۰۰۰۰۰۰ تعداد مشاهدات ۵۲۸ از آنجا‌که یکی از مفروضات مدل رگرسیون، نرمال بودن توزیع متغیر وابسته…
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۴

بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۱۴

جدول ۴-۱ معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدلجدول ۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن…
تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی استان گیلان- قسمت ۲۲

تبیین عملکرد شرکت با استفاده از بازارگرایی، نوآوری و مزیت روابطی در شرکت های تولیدی استان گیلان- قسمت ۲۲

جدول۴- ۵) آزمون کولموگروف- اسمیرنف آماره آزمون سطح معناداری نوآوری ۹۵۳/۰ ۳۲۳/۰   مزیت رقابتی ۸۴۸/۰ ۴۶۸/۰   بازارگرایی ۴۷۵/۰…