Get a site
عوامل روانی، اجتماعی و محیطی همبسته با فعالیت جسمانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه- قسمت ۱۵

عوامل روانی، اجتماعی و محیطی همبسته با فعالیت جسمانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ارومیه- قسمت ۱۵

نادریان، ذوالاکتاف و مشکلگشا(۱۳۸۸) موانع مشارکت ورزشی زنان و ارتباط آنها با انگیزه را مورد تحقیق قرار دادند. نتایج نشان داد…
بررسی عوامل موثربر توانمند سازی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران۹۴- قسمت ۱۰

بررسی عوامل موثربر توانمند سازی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران۹۴- قسمت ۱۰

علل گرایش سازمان ها بر توانمندسازی شامل عوامل درونی و بیرونی می باشد. ۲-۶-۱-مهمترین محرک‌های درونی عبارتند از: الف. بهره‌وری[۲۱]توانمندسازی…