Get a site
بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین المللی دولت‌ها در این خصوص- قسمت ۲۶

بررسی تطبیقی شکنجه علیه زنان در کشورهای جهان سوم و پیشرفته و مسئولیت بین المللی دولت‌ها در این خصوص- قسمت ۲۶

۴-۱-۳- انتقادات وامتیازات نظریه خطا یا مسئولیت ذهنیانتقادات:۱- این نظریه براساس حقوق خصوصی شکل گرفته است. بنابراین نمیتوان آن را…