Get a site
بررسی میزان دستیابی به اهداف برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه از دیدگاه دبیران تربیت بدنی شهرکرمان در سال تحصیلی ۹۳ ۹۲- قسمت ۴
بررسی اثربخشی دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت آموزگاران شهرستان طارم استان زنجان در سالهای ۹۰ ۸۸- قسمت ۵

بررسی اثربخشی دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت آموزگاران شهرستان طارم استان زنجان در سالهای ۹۰ ۸۸- قسمت ۵

جدول (۴-۳۹) نتایج تحلیل واریانس در مقایسه اثربخشیدوره ارزشیابی توصیفی و تربیت بدنیاز نظر آموزگاران ۱۱۲جدول (۴-۴۰) نتایج تحلیل واریانس…
بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهر کرمان- قسمت ۷

بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای هوشمندسازی مدارس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهر کرمان- قسمت ۷

مدرسهی هوشمند:.دراین پژوهش منظورمدارسی است که ازابزارهای الکترونیکی جهت فرایندمدیریت وآموزش استفاده میکنند.فصل دوممبانی نظری و پیشینۀتحقیقمقدمهبر این اساس در…
بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی۹۳- قسمت ۱۵

بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی۹۳- قسمت ۱۵

– تئوری های سازمان بویژه بروکراسی– تئوری های علوم رفتاری– تئوری های تصمیم گیری– تئوری سیستم ها،مفاهیم و کاربرد آنلذا،…
بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی۹۳- قسمت ۵

بررسی و مقایسه اثربخشی و کارآیی مدیران انتصابی و انتخابی از نظر میزان برخورداری از مهارت های مدیریتی۹۳- قسمت ۵

جدول(۴-۱۴): توزیع فراوانی و درصدی دیدگاه پاسخگویان در خصوص میزان اثربخشی .۱۰۱جدول(۴-۱۵): نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه میزان اثربخشی…
بررسی نگرش معلمان و والدین نسبت به ارزشیابی توصیفی در پایه چهارم ابتدایی در شهرستان قدس تهران در سال تحصیلی ۹۲ ۹۱- قسمت ۹

بررسی نگرش معلمان و والدین نسبت به ارزشیابی توصیفی در پایه چهارم ابتدایی در شهرستان قدس تهران در سال تحصیلی ۹۲ ۹۱- قسمت ۹

امتحان تراکمی پایانی با خلق شرایط نا مطلوب روانی در دراز مدت به نگرشهای منفی می انجامد. کودکان به مرور…
بررسی نگرش معلمان و والدین نسبت به ارزشیابی توصیفی در پایه چهارم ابتدایی در شهرستان قدس تهران در سال تحصیلی ۹۲ ۹۱- قسمت ۷

بررسی نگرش معلمان و والدین نسبت به ارزشیابی توصیفی در پایه چهارم ابتدایی در شهرستان قدس تهران در سال تحصیلی ۹۲ ۹۱- قسمت ۷

می توان به افرادی همچون ژان پل سارتر، سورن کیگارد، مارتین هایدگر اشاره نمود. بر اساس دیدگاه اگزیستانسیالیست ها، وجود…
بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره دوم متوسطه- قسمت ۵

بررسی تاثیر روش تدریس انعکاسی بر مهارت های تفکر انتقادی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان دوره دوم متوسطه- قسمت ۵

جدول ۴-۲۴٫آزمون شفه برای بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و گروه کنترل آزمون فرضیه اصلی اول….. …..۸۹جدول ۴-۲۵٫آزمون شفه برای…
بررسی تاثیر کار گروهی بر بهبود انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدائی شهر سمنان- قسمت ۶

بررسی تاثیر کار گروهی بر بهبود انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدائی شهر سمنان- قسمت ۶

۷۴ نمودار۴-۲- میانگین انحراف استاندارد دو گروه…………………………………………. ۷۷ نمودار۵-۱-عوامل موثر بر روش تدریس …………………………………………….. ۸۵ نمودار ۵-۲- عوامل موثر بر…
بررسی اثر بخشی برنامه درسی علوم به شیوه آموزش محور با برنامه درسی علوم به شیوه پژوهش محور در دوره ابتدایی۹۰- قسمت ۲۰

بررسی اثر بخشی برنامه درسی علوم به شیوه آموزش محور با برنامه درسی علوم به شیوه پژوهش محور در دوره ابتدایی۹۰- قسمت ۲۰

علاقه به حفظ محیط زیست، ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات، قانون پذیری پایه پنجم انعطاف پذیری و قبول اشتباهات، جسارت…
بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی معلمان دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز- قسمت ۱۹
بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی معلمان دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز- قسمت ۱۸

بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی معلمان دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز- قسمت ۱۸

۲-۲-۳-۵-۱- معیارهای اثر بخشی درونی آموزش‌هابرای آنکه یک دوره آموزشی اهداف یادگیری خود را محقق سازد می‌بایست در عمل از تناسب…
بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی معلمان دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز- قسمت ۹
بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی معلمان دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز- قسمت ۸
بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی معلمان دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز- قسمت ۶

بررسی رابطه بین کیفیت عملکرد نظارتی سرگروه های آموزشی با تعهد سازمانی و اثربخشی آموزشی معلمان دوره متوسطه دوم نواحی چهارگانه شهر شیراز- قسمت ۶

فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار شماره ۴-۱ : توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه دبیران بر حسب جنسیت ۷۷نمودار شماره ۴-۲ :…