Get a site
تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی بر اساس ویژگی های شخصیتی و سبک ‌های فرزند پروری- قسمت ۵

تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی بر اساس ویژگی های شخصیتی و سبک ‌های فرزند پروری- قسمت ۵

ناسازگاری در تقابل با سازگاری شخصیت یا ثبات عاطفی یکی از مؤثرترین قلمروهای مقیاس شخصیت است. تمایل عمومی به تجربه…
تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی بر اساس ویژگی های شخصیتی و سبک ‌های فرزند پروری- قسمت ۴

تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی بر اساس ویژگی های شخصیتی و سبک ‌های فرزند پروری- قسمت ۴

۲-۴-۲-۲) اهمال‌کاران تعویقگرا[۴۶]این افراد برای امروز و حال زندگی می‌کند. احساس آن‌ها از عدم‌کفایت در انجام تکلیف موجب ضعف و…
تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی بر اساس ویژگی های شخصیتی و سبک ‌های فرزند پروری- قسمت ۳

تبیین اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی بر اساس ویژگی های شخصیتی و سبک ‌های فرزند پروری- قسمت ۳

ویژگی‌های شخصیت: نمرهای که آزمودنی‌ها از پرسشنامه ویژگی‌های شخصیت فارسی فرم کوتاه (۵۰ سؤالی) گلدبرگ[۱۵] (۱۹۹۹) به‌دست می‏آورد.سبکهای فرزندپروری: نمرهای که آزمودنی‌ها در…
مقایسه اثربخشی درمان استرس‌زدایی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و نظم‌جویی شناختی هیجان در استرس، ذهن‌آگاهی و طرحواره‌های هیجانی زوجین متعارض- قسمت ۲
بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ايلام93- قسمت 12

بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ايلام93- قسمت 12

لطفی کاشانی (1387) در پژوهشی با عنوان «تأثیر مشاوره‌ی گروهی مبتنی بر رویکرد رفتاری – شناختی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد»…
بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ايلام93- قسمت 11
بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ايلام93- قسمت 10

بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ايلام93- قسمت 10

معادل واژه Attitude در فارسي، نگرش، ایستار، طرز رفتار، طرز تلقّى، پنداشت، طرز تفکر بر اساس مفروضات پیشین و مانند…
بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ايلام93- قسمت 5

بررسی اثربخشی شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مواد در افراد دچار سوء مصرف مواد مخدر شهر ايلام93- قسمت 5

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد سن گروه‌های مورد مطالعه 59جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل در گروههاي…