Get a site
بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق منطقه شمیران93- قسمت 20

بررسی عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری هویت سازمانی و اثرآن بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق منطقه شمیران93- قسمت 20

تعهد عاطفیتعهد مستمرتعهد سازمانیهویت سازمانیتعهد هنجاریشکل 2-4 عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر شکل گیری هویت سازمانی (Dhalla,…