مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه کشاورزی-آب و خاک: تاثیر کودهای دامی، بیولوژیک وشیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت

دانلود پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی گرایش اب و خاک

با عنوان:بررسی تاثیر کودهای دامی، بیولوژیک وشیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت در منطقه امیران دامغان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

 

گروه آب و خاک

 

بررسی تاثیر کودهای دامی، بیولوژیک وشیمیایی بر برخی خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک و عملکرد گیاه ذرت در منطقه امیران دامغان

 

 

پایان نامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

تیرماه 1390

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

       چکیده

به منظور بررسی اثر کود گاوی، اوره و کود نیتروکسین بر برخی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و عملکرد ذرت علوفه ای در منطقه امیران دامغان آزمایشی بصورت اسپیلت پلات فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در 36 کرت آزمایشی اجرا گردید. فاکتور اصلی کود گاوی(D) در دو سطح d1 = عدم مصرف و d2 = مصرف 20 تن در هکتار و فاکتور های فرعی که در سطح فاکتور اصلی خرد شدند ترکیبی از دو عامل کود اوره (N) در سه سطح ( n1= 100 کیلوگرم در هکتار ، n2 = 150 کیلوگرم در هکتار و n3 = 200 کیلوگرم در هکتار) و کود بیولوژیک نیتروکسین (B) در دو سطح ( b1 = عدم مصرف و b2 = مصرف به صورت بذر مال ) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کود دامی باعث افزایش درصد اشباع، کربن آلی، نیتروژن کل، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب، سدیم، نسبت جذب سدیم و در صد تخلخل و کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک گردید در حالی که کود اوره تنها باعث افزایش نیتروژن کل خاک شد. کود بیولوژیک نیتروکسین نیز کربن آلی، نیتروژن کل خاک، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب را به طور معنی داری در خاک افزایش داد. ازبین اثرات متقابل، اثر متقابل دو جانبه کود دامی و کود اوره بر میزان کربن آلی خاک و اثر متقابل سه جانبه کود دامی، اوره و نیتروکسین بر پتاسیم قابل تبادل معنی دار گردید. هم چنین پارامتر های شوری، اسیدیته، بافت، کلسیم و منیزیم و آنیون های خاک تحت تاثیر تیمار های کودی قرار نگرفتند. در گیاه کود دامی باعث افزایش ارتفاع، وزن خشک دانه، چوب بلال، پوست بلال، بلال، برگ، ساقه، کل بوته، هم چنین افزایش سطح برگ، عملکرد بیولوژیک و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک گردید. کود اوره نیز باعث افزایش همه صفات بالا به علاوه وزن خشک تاج گل شد. کود بیولوژیک نیتروکسین هم مانند کود دامی به طور معنی داری باعث افزایش همه صفات به جز وزن خشک تاج گل و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک شد. در مورد اثرات متقابل، اثر متقابل دوجانبه کود دامی و کود اوره، وزن خشک دانه، پوست بلال، بلال، برگ، ساقه، کل بوته، عملکرد بیولوژیک و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک را تحت تاثیر خود قرار داد. اثر متقابل دو جانبه کود دامی و کود بیولوژیک نیز بر وزن خشک دانه، پوست بلال، بلال، کل بوته، عملکرد بیولوژیک و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک معنی دار گردید. وزن خشک دانه نیز تحت تاثیر اثر متقابل کود اوره و کود بیولوژیک قرار گرفت. اثر متقابل سه جانبه کود دامی، اوره و بیولوژیک نیز تنها بر وزن خشک دانه، برگ و بلال معنی دار شد. به طور خلاصه می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که کود دامی و بیولوژیک نه تنها باعث بهبود برخی از خصوصیات فیزیکو شیمیایی خاک شده اند بلکه عملکرد ذرت را نیز افزایش داده اند و چون کودهای شیمیایی به دلیل تجمع در خاک به مرور زمان باعث تخریب خاک ها می شوند می توان به صورت تلفیقی از این کودها استفاده کرد تا زمینه برای رسیدن به کشاورزی ارگانیک در سطح وسیع مهیا شود.

کلمات کلیدی : ذرت، کود بیولوژیک، کود شیمیایی، کود دامی

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول : مقدمه1
1-1 مقدمه
فصل دوم : مروری بر مطالعات پیشین4
2-1- تاریخچه و اهمیت اقتصادی ذرت5
2-2- خصوصیات گیاهی7
2-3- انواع ذرت9
2-4- سازگاری11
2-5-کود لازم برای ذرت12
2-6- کشت و کار ذرت13
2-6-1- فاصله کاشت13
2-6-2- میزان بذر14
2-6-3- عمق بذر14
2-7- عملیات داشت14
2-7-1-کولتیواتور و دندانه زدن14
2-7-2- وجین کردن15
2-7-3- آبیاری15
2-7-4- مبارزه با آفات و بیماری ها15
2-8- برداشت15
2-9- مراحل نمو16
2-10- هیبرید های ذرت17
2-10-1- بذر ذرت هیبرید سینگل کراس70417
2-11- کود های حیوانی18
2-12- کود های بیولوژیک21
2-12-1-کودبیولوژیک نیتروکسین25
2-12-2- مرفولوژی آزوسپریلیوم25
2-12-3- مشخصات فیزیولوژیک ازتوباکتر26
2-13- نیتروژن26
2-13-1- اهمیت نیتروژن وفراوانی آن در طبیعت26
2-13-2- مقدار و اشکال نیتروژن در خاک27
2-14- اوره27
2-14-1- مشکلات مرتبط با کود های اوره29
2-15- اثرات کود های نیتروژنه بر گیاه30
2-16- اثر مواد آلی بر خصوصیات خاک31
2-16-1-اثربرخصوصیات فیزیکی خاک31
2-16-2- اثر بر خصوصیات شیمیایی خاک32
2-16-2-1- هدایت الکتریکی33
2-16-2-2- واکنش خاک33
2-16-2-3- ظرفیت تبادل کاتیونی33
2-16-2-4- کربن آلی33
2-16-2-5- ازت33
2-16-2-6- فسفر34
2-16-3- اثر بر خواص بیولوژیکی خاک35
2-16-4- اثر عملکرد گیاه35
فصل سوم : مواد و روش ها37
3-1- موقعیت شهرستان دامغان38
3-2- اندازه گیری خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک39
3-3- طرح آزمایشی42
3-4- آماده کردن بذور43
3-5- آماده سازی زمین – کاشت بذور43
3-6 – مرحله داشت44
3-7- برداشت44
3- 8- تجزیه آماری داده ها45
فصل چهارم: نتایج و بحث46
4-1- پارامتر های اندازه گیری شده در خاک47
4-1-1- خواص شیمیایی خاک47
4-1-1-1- درصد اشباع47
4-1-1-2- شوری47
4-1-1-3- اسیدیته48
4-1-1-4- کربن آلی48
4-1-1-5- نیتروژن کل50
4-1-1-6- فسفر قابل جذب53
4-1-1-7 – پتاسیم قابل جذب55
4-1-1-8- کلسیم ،منیزیم و سدیم محلول56
4-1-1-9- کلر، سولفات و بیکربنات57
4-1-1-10- نسبت جذبی سدیم57
4-1-2- خواص فیزیکی خاک57
4-1-2-1- بافت خاک57
4-1-2-2- وزن مخصوص ظاهری58
4-1-2-3- درصد تخلخل59
4-2- صفات اندازه گیری شده در گیاه60
4-2-1- ارتفاع60
4-2-2- وزن خشک دانه63
4-2-3-وزن خشک چوب بلال67
4-2-4- وزن خشک پوست بلال70
4-2-5- وزن خشک بلال73
4-2-6- وزن خشک برگ76
4-2-7- وزن خشک ساقه79
4-2-8- وزن خشک تاج گل82
4-2-9- وزن خشک کل بوته82
4-2-10- سطح برگ86
4-2-11- عملکرد بیولوژیک88
4-2-12- نسبت وزن دانه به وزن ماده خشک91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات95
5-1- جمع بندی نتایج96
5-2- پیشنهادات.97
پیوست98
منابع120

 

 

 

 

فهرست اشکال
شکل4-1- مقایسه میانگین درصد اشباع تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی47
شکل 4-2- مقایسه میانگین کربن آلی تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی49
شکل 4-3- مقایسه میانگین کربن آلی تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک49
شکل 4-4- مقایسه میانگین کربن آلی تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی و کود اوره50
شکل4-5- مقایسه میانگین نیتروژن کل تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی51
شکل4-6- مقایسه میانگین نیتروژن کل تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک51
شکل4-7- مقایسه میانگین نیتروژن کل تحت تاثیر سطوح مختلف کود اوره52
شکل 4-8- مقایسه میانگین فسفر قابل جذب تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی53
شکل 4-9- مقایسه میانگین فسفر قابل جذب تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک54
شکل4-10- مقایسه میانگین پتاسیم قابل جذب تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی55
شکل4-11- مقایسه میانگین پتاسیم قابل جذب تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک55
شکل 4-12- مقایسه میانگین سدیم تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی56
شکل4-13- مقایسه میانگین SARتحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی57
شکل4-14- مقایسه میانگین وزن مخصوص ظاهری تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی58
شکل4-15-مقایسه میانگین تخلخل تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی59
شکل 4-16- مقایسه میانگین ارتفاع گیاه تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی60
شکل 4-17- مقایسه میانگین ارتفاع گیاه تحت تاثیر سطوح مختلف کود اوره61
شکل 4-18- مقایسه میانگین ارتفاع گیاه تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک62
شکل4-19-مقایسه میانگین وزن خشک دانه تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی63
شکل 4-20- مقایسه میانگین وزن خشک دانه تحت تاثیر سطوح مختلف کود اوره64
شکل4-21- مقایسه میانگین وزن خشک دانه تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک65
شکل4-22-مقایسه میانگین وزن خشک دانه تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی و کود اوره66
شکل4-23- مقایسه میانگین وزن خشک دانه تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک و دامی66
شکل 4-24- مقایسه میانگین وزن خشک دانه تحت تاثیر سطوح مختلف بیولوژیک و اوره             67
شکل4-25- مقایسه میانگین وزن خشک چوب تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی                   68
شکل4-26- مقایسه میانگین وزن خشک چوب تحت تاثیر سطوح مختلف کود اوره69
شکل4-27- مقایسه میانگین وزن خشک چوب تحت تاثیرسطوح مختلف کود بیولوژیک69
شکل4-28- مقایسه میانگین وزن خشک پوست تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی                 70
شکل 4-29- مقایسه میانگین وزن خشک پوست تحت تاثیر سطوح مختلف کود اوره71
شکل4-30- مقایسه میانگین وزن خشک پوست تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک71
شکل4-31- مقایسه میانگین وزن خشک پوست تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی و اوره72
شکل4-32- مقایسه میانگین وزن خشک پوست تحت تاثیرسطوح مختلف کود دامی و بیولوژیک72
شکل4-33- مقایسه میانگین وزن خشک بلال تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی73
شکل4-34- مقایسه میانگین وزن خشک بلال تحت تاثیرسطوح مختلف کود اوره73
شکل4-35- مقایسه میانگین وزن خشک بلال تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک74
شکل4-36- مقایسه میانگین وزن خشک بلال تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی و اوره75
شکل 4-37- مقایسه میانگین وزن خشک بلال تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی وبیولوژیک75
شکل 4-38- مقایسه میانگین وزن خشک برگ تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی76
شکل4-39- مقایسه میانگین وزن خشک برگ تحت تاثیر سطوح مختلف کود اوره77
شکل 4-40- مقایسه میانگین وزن خشک برگ تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک77
شکل 4-41- مقایسه میانگین وزن خشک برگ تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی و اوره78
شکل 4-42- مقایسه میانگین وزن خشک ساقه تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی79
شکل 4-43- مقایسه میانگین وزن خشک ساقه تحت تاثیر سطوح مختلف کود اوره80
شکل 4-44- مقایسه میانگین وزن خشک ساقه تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک81
شکل 4-45- مقایسه میانگین وزن خشک ساقه تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی و اوره81
شکل 4-46- مقایسه میانگین وزن خشک تاج گل تحت تاثیر سطوح مختلف کود اوره82
شکل 4-47- مقایسه میانگین وزن خشک کل بوته تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی83
شکل 4-48- مقایسه میانگین وزن خشک کل بوته تحت تاثیر سطوح مختلف کود اوره83
شکل 4-49- مقایسه میانگین وزن خشک کل بوته تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک84
شکل 4-50- مقایسه میانگین وزن خشک کل بوته تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی و اوره85
شکل 4-51- مقایسه میانگین وزن خشک کل بوته تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی و بیولوژیک86
شکل 4-52- مقایسه میانگین سطح برگ تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی86
شکل 4-53- مقایسه میانگین سطح برگ تحت تاثیر سطوح مختلف کود اوره87
شکل 4-54- مقایسه میانگین سطح برگ تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک88
شکل 4-55- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی89
شکل 4-56- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر سطوح مختلف کود اوره89
شکل 4-57- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر سطوح مختلف کود بیولوژیک90
شکل 4-58- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی و اوره90
شکل 4-59- مقایسه میانگین عملکرد بیولوژیک تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی و بیولوژیک91
شکل 4-60- مقایسه میانگین تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی92
شکل 4-61- مقایسه میانگین تحت تاثیر سطوح مختلف کود اوره92
شکل 4-62- مقایسه میانگین تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی و اوره93
شکل 4-63- مقایسه میانگین تحت تاثیر سطوح مختلف کود دامی و بیولوژیک. 9294
شکل پیوست 1- نقشه کشت99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول
جدول پیوست 1- برخی از خصوصیات خاک مورد نظر قبل از انجام آزمایش100
جدول پیوست2- برخی از خصوصیات کود گاوی مورد استفاده در آزمایش100
جدول پیوست3- تجزیه واریانس پارامترهای اندازه گیری شده درخاک (درصد اشباع، شوری، کربن آلی، اسیدیته، ازت کل، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب)،تحت تاثیر عوامل آزمایش101
جدول پیوست4- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمار های کودی درخاک(درصد اشباع، شوری، کربن آلی،   اسیدیته، ازت کل، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب)،تحت تاثیر عوامل آزمایش102
جدول پیوست5- مقایسه میانگین اثرات دو جانبه تیمار های کودی درخاک (درصد اشباع، شوری، کربن آلی، اسیدیته، ازت کل، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب) ، تحت تاثیر عوامل آزمایش103
جدول پیوست6- مقایسه میانگین اثرات سه جانبه تیمار های کودی درخاک (درصد اشباع، شوری، کربن آلی، اسیدیته، ازت کل، فسفر قابل جذب، پتاسیم قابل جذب) ،تحت تاثیر عوامل آزمایش104
جدول پیوست7-تجزیه واریانس پارامترهای اندازه گیری شده درخاک (کاتیونها و آنیون ها)، تحت تاثیر عوامل آزمایش105
جدول پیوست8- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمار های کودی درخاک (کاتیونها و آنیون ها) ، تحت تاثیرعوامل آزمایش106
جدول پیوست9- مقایسه میانگین اثرات دو جانبه تیمار های کودی درخاک (کاتیونها و آنیون ها) ، تحت تاثیر عوامل آزمایش107
جدول پیوست10- مقایسه میانگین اثرات سه جانبه تیمار های کودی درخاک (کاتیونها و آنیون ها) ، تحت تاثیر عوامل آزمایش108
جدول پیوست11- تجزیه واریانس پارامترهای اندازه گیری شده در خاک (SAR ، بافت، وزن مخصوص ظاهری ،تخلخل ) تحت تاثیر عوامل آزمایش109
جدول پیوست12- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمار های کودی درخاک (SAR ، بافت، وزن مخصوص ظاهری ، تخلخل ) تحت تاثیر عوامل آزمایش110
جدول پیوست13- مقایسه میانگین اثرات دوجانبه تیمار های کودی درخاک(SAR ، بافت، وزن مخصوص ظاهری ، تخلخل) تحت تاثیر عوامل آزمایش111
جدول پیوست14- مقایسه میانگین اثرات سه جانبه تیمار های کودی درخاک (SAR ، بافت، وزن مخصوص ظاهری ، تخلخل ) تحت تاثیر عوامل آزمایش112
جدول پیوست15- تجزیه واریانس پارامترهای اندازه گیری شده در گیاه (ارتفاع ، وزن113
خشک دانه ، چوب بلال ،پوست بلال، بلال و برگ ) تحت تاثیر عوامل آزمایش
جدول پیوست16-مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمار های کودی در گیاه(ارتفاع ، وزن خشک دانه ، چوب بلال ،پوست بلال، بلال و برگ ) تحت تاثیر عوامل آزمایش114
جدول پیوست 17- مقایسه میانگین اثرات دوجانبه تیمار های کودی در گیاه (ارتفاع ، وزن خشک دانه ، چوب بلال ،پوست بلال، بلال و برگ ) تحت تاثیر عوامل آزمایش115
جدول پیوست 18- مقایسه میانگین اثرات سه جانبه تیمار های کودی در گیاه (ارتفاع ، وزن خشک دانه ، چوب بلال ،پوست بلال، بلال و برگ ) تحت تاثیر عوامل آزمایش116
جدول پیوست 19- تجزیه واریانس پارامترهای اندازه گیری شده در گیاه ( وزن خشک ساقه، تاج گل ،کل بوته ، سطح برگ ، عملکرد بیولوژیک و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک) ، تحت تاثیر عوامل آزمایش117
جدول پیوست 20- مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمار های کودی در گیاه( وزن خشک ساقه، تاج گل ،کل بوته ، سطح برگ ، عملکرد بیولوژیک و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک) ، تحت تاثیر عوامل آزمایش118
جدول پیوست 21- مقایسه میانگین اثرات دوجانبه تیمار های کودی در گیاه( وزن خشک ساقه، تاج گل ،کل بوته ، سطح برگ ، عملکرد بیولوژیک و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک) ، تحت تاثیر عوامل آزمایش119
جدول پیوست 22- مقایسه میانگین اثرات سه جانبه تیمار های کودی در گیاه( وزن خشک ساقه، تاج گل ،کل بوته ، سطح برگ ، عملکرد بیولوژیک و نسبت وزن خشک دانه به وزن ماده خشک) ، تحت تاثیر عوامل آزمایش120

 

 

 

 

 

 


 

 

 

فصل اول :

مقدمه

 

 


 

گیاهان زراعی برای رشد و تولید محصول به عناصر غذایی نیاز دارند. این عناصر عمدتا از طریق خاک و هم چنین کودهای شیمیایی در اختیار گیاهان قرار می گیرند. از بین گیاهان زراعی انواع علوفه ای عاملی مهم در توسعه کشاورزی محسوب می شوند چرا که با توجه به روند رو به افزایش جمعیت و نیاز مردم به گوشت و شیر و سایرفراورده های لبنی حاصل از آن، تامین علوفه مورد نیاز جمعیت دامی ضروری بوده و استفاده بهینه از منابع پایه آب، خاک و گیاه را امری اجتناب ناپذیر نموده است. از خصوصیات برتر گیاهان علوفه ای در رسیدن به کشاورزی پایدار می توان به مقاومت برخی از آنها به شرایط بد محیطی، طول دوره رویش کوتاه و در نتیجه استفاده بهینه از منابع کم آبی، به حداقل رساندن فرسایش و افزایش حاصلخیزی خاک، تثبیت بیولوژیک ازت هوا و به تبع آن کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی، کشت مخلوط آنها ومدیریت تلفیقی آفات، بیماری ها وعلف های هرز و کشاورزی حفاظتی و جلوگیری از آب شویی ازت اشاره نمود.

به منظور افزایش تولید این دسته از گیاهان (گیاهان علوفه ای) مانند سایر گیاهان یا باید سطح زیر کشت و یامیزان تولید در واحد سطح را افزایش داد. راهکار اول به دلیل محدودیت در منابع آب و خاک به ویژه در قرن اخیر چندان مقرون به صرفه نیست. اما راهکار دوم باید به گونه ای در جهت کاهش آلودگی خاک با کودهای شیمیایی و سموم اجرایی شود، زیرا آلودگی منابع خاک وآب زنجیره وار به چرخه غذایی انسان راه یافته و سلامت جوامع انسانی را مورد تهدید قرار می دهد. در این راستا استفاده از کودهای بیولوژیک و دامی نه تنها باعث افزایش عملکرد در واحد سطح می شوند بلکه باعث کاهش آلودگی خاک در اثر استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی می گردند، زیرا کود های شیمیایی نمک هایی مخرب و قوی هستند که در دراز مدت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها را تخریب می کنند، در حالی که کود های بیولوژیک شامل انواع مختلف ریز موجودات آزادزی هستند که توانایی تبدیل عناصر غذایی اصلی را از فرم قابل دسترس طی فرایند های بیولوژیک را داشته و منجر به توسعه سیستم ریشه ای و جوانه زنی بهتر بذور می گردند.

با توجه به مطالب بیان شده و این که در بین کشاورزان منطقه مصرف کودهای شیمیایی آن قدر گسترده شده است که زارعان گمان می کنند که هر چه کود بیشتری مصرف کنند، عملکرد بهتری خواهند داشت، بررسی اثر تلقیح بذور با کود های بیولوژیک و استفاده از کود دامی و هم چنین انتخاب مدیریت مناسب تغذیه گیاهی که با اعمال آن کمترین آسیب به خاک وارد شود در این منطقه ضرورت دارد.

اهداف این مطالعه به شرح زیر می باشد :

1) بررسی اثر تلقیح بذور با کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد ذرت علوفه ای

2) بررسی تغییرات برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک در اثر استفاده از کود های بیولوژیک، دامی و شیمیایی

3) انتخاب بهترین مدیریت تغذیه ای جهت نیل به عملکرد مناسب

در کل این پژوهش با هدف افزایش عملکرد در واحد سطح ذرت علوفه ای و هم چنین کاهش مصرف کودهای شیمیایی و حفظ محیط زیست در منطقه امیران شهرستان دامغان صورت گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم :

بررسی منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-تاریخچه و اهمیت اقتصادی ذرت

ذرت از پر محصول ترین غلات به شمار می رود به طوری که آن را سلطان غلات نامیده اند و از لحاظ مقدار کل تولید بعد از گندم و برنج سومین گیاه زراعی مهم در دنیا است (33و 99).

ذرت یکی از گیاهان بومی آمریکای مرکزی و جنوبی است. سابقه کاشت آن در کشور های دیگر جهان که شرایط برای رشد و نمو مساعد بوده، بویژه در برخی از کشورهای اروپا، آسیا، آفریقا و اقیانوسیه چندان طولانی نیست (14).

ذرت از خانواده گرامینه[1] و جنس زئا [2] است. در این جنس گونه ای به نام مایز[3] وجود دارد که همان ذرت زراعی است (8).

دو جنس در خانواده گرامینه وجود دارد که به جنس زئا خیلی نزدیک می باشند، یکی تریپساکوم[4] که به طور خودرو در نواحی شرقی و جنوب شرقی ایالات متحده امریکا و در امریکای مرکزی و جنوبی رشد می کند. گونه هایی از این جنس با 18 و36 جفت کروموزوم دیده شده اند. دیگری یوکلانا[5] است که گونه ای از آن مکزیکانا[6] نام دارد که در زبان انگلیسی به آن تئوسینت [7] گفته می شود. گونه مزبور بومی مکزیک و گواتمالا بوده و نزدیکترین گیاه به گونه ذرت زراعی است. این گونه مانند ذرت 10 جفت کروموزوم دارد (183).

چندین فرضیه درباره طرز پیدایش ذرت وجود دارد، بر طبق یکی از این فرضیه ها که قدیمی تر است، ذرت ازتئوسینت یا اجداد آن مشتق شده است ولی بنابر تئوری جدید تر، این گیاه از نوعی ذرت به نام پادکورن[8] بدست آمده است (62). تا قبل از سال 1492میلادی (سال کشف آمریکا) ذرت در اروپا، آفریقا و اسپانیا ناشناخته بود . کریستوف کلمب در اولین مسافرت تاریخی خود به امریکا در نوامبر سال 1492 میلادی ذرت را در حوالی کوبا مشاهده کرد و دریافت که ذرت، رایج ترین گیاه آن قاره است. او انواعی از ذرت را مشاهده کرد که بوسیله سرخپوستان ماهیز[9] کشت می شده و از دانه های آن تغذیه می کردند. نام این گیاه در حقیقت از نام این قبیله اقتباس شده است (9 و15). در سال 1937 میلادی لینه نام علمی Zea mays را به آن داد (102).

در حال حاضر ( zea mays L.) به عنوان یکی از مهمترین گیاهان زراعی، در بسیاری از نقاط دنیا مورد کشت و کار قرار می گیرد. استفاده از اندامهای مختلف ذرت (دانه، برگ و ساقه) در تغذیه دام و طیور نقش مهمی در تولید فراورده های پروتئینی مورد نیاز انسان دارد (57).

[1] Graminae

[2] Zea

[3]Maize

[4] Tripsacum

[5] Eucleana

[6]Mexicana

[7] Teosint

[8] Padcorn

[9] mahize

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :172

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       asa.gohari@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

خرید متن کامل در این لینک