مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و خلاقیت با توانمند سازی دبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت                                                                        

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته

مدیریت آموزشی

 

عنوان:

 

رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و خلاقیت با توانمند سازی دبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب

 

استاد راهنما :

دکتر نادر شهامت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. ۳

بیان مساله. ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

فرضیه های تحقیق.. ۸

هدفهای تحقیق.. ۹

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۹

فصل دوم:مروری برادبیات وپیشینه تحقیق

مبانی نظری.. ۹

توانمندسازی.. ۱۳

تاریخچه ومبانی توانمندسازی.. ۱۴

تعاریف توانمندسازی.. .۱۶

  ضرورت توانمدسازی کارکنان در سازمان. ۱۶

راهکارهای عملی توانمندسازی.. ۱۶

اهداف توانمندسازی کارکنان. ۱۹

نتایج حاصل ازاجرای توانمندسازی.. ۲۰

پیش نیازهای توانمندسازی.. ۲۱

برنامه های توانمندسازی.. ۲۳

دیدگاه های تونمندسازی.. ۲۵

مدل های توانمندسازی.. ۲۵

خلاقیت… ۲۹

مفهوم خلاقیت… ۳۰

پیشینه خلاقیت… ۳۰

تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی. .. ۳۱

نظریه های علمی خلاقیت… ۳۲

مفاهیم مرتبط با خلاقیت… ۳۵

فرایند خلاقیت ونوآوری.. ۳۸

ارتباط خلاقیت،نوآوری،اختراع. ۳۸

اهمیت خلاقیت ونوآوری.. ۳۹

دلایل خلاقیت برای مدیران ازدیدگاه پروا ۴۱

ویژگی های یک تفکر خلاق.. ۴۱

تسهیل وپدیدآیی خلاقیت… ۴۱

محرک های فرایندخلاقیت… ۴۳

موانع خلاقیت… ۴۴

ضرورت خلاقیت ونوآوری درسازمان. ۴۶

نقش مدیردرپرورش خلاقیت… ۴۹

مدیریت کیفت فراگیر. ۴۶

مفهوم کیفیت… ۴۶

جایگاه کیفیت ودلایل اهمیت آن. ۴۷

عوامل موثردرکیفیت… ۴۸

تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر. ۵۰

تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر. ۴۹

مدیریت کیفیت فراگیردرجهان امروز ۵۳

نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگیر ۵۱

اصول مدیریت کیفیت فراگیر. ۵۷

اهداف مدیریت کیفیت فراگیر. ۵۷

فواید مدیریت کیفیت فراگیر. ۵۷

برنامه ریزی راهبردی درچارچوب مدیریت کیفیت جامع. ۵۸

تعریف برنامه ریزی راهبردی.. ۵۸

ننقش برنامه ریزی های راهبردی دررشدسازمان. ۶۹

فوایدبکارگیری برنامه ریزی راهبردی.. ۶۹

تفاوت مدیریت کیفیت فراگیربامدیریت سنتی.. ۶۲

تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور…………………………………………………………………………………..۶۲

تحقیقات انجام شده درداخل کشور………………………………………………………………………………………….۷۰

جمع بندی.. ۷۱

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

روش پژوهش… ۷۳

جامعه پژوهش… ۷۳

روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۷۳

روش گردآوری اطلاعات… ۷۳

ابزار گردآوری اطلاعات… ۷۳

روایی و پایایی ابزار. ۷۴

روش اجرای تحقیق.. ۷۶

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۷۶

ملاحظات اخلاقی.. ۷۶

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها(یافته ها)

الف) داده های توصیفی.. ۷۸

ب) آمار استنباطی.. ۸۱

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری

خلاصه تحقیق.. ۸۷

بحث و نتیجه گیری.. ۸۷

محدودیت های تحقیق.. ۹۳

پیشنهادات کاربردی.. ۹۴

پیشنهاد پژوهشی.. ۹۵

فهرست منابع: ۹۶

منابع فارسی.. ۹۶

منابع لاتین.. ۹۸

پیوست ها

پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر ۱۰۴

پرسش نامه خلاقیت… ۱۰۹

پرسش نامه توانمند سازی.. ۱۱۴

چکیده انگلیسی ۱۱۶

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول۱-۲:تفاوت مدیریت کیفیت جامع ومدیریت سنتی…………………………………………………….. ۶۲

جدول۱-۴: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس سن………………………………………………………….. ۷۸

جدول۲-۴: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس وضعیت تأهل……………………………………………… ۷۸

جدول۳-۴: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس جنسیت…………………………………………………….. ۷۹

جدول۴-۴: توزیع حجم  نمونه آماری بر اساس سابقه کار…………………………………………………… ۷۹

جدول ۵-۴: شاخصهای آماری مدیرت کیفیت فراگیر،خلاقیت وتوانمندسازی و ابعاد آن……………… ۸۴

جدول۶-۴: آزمون همبستگی بررسی رابطه میان مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت با توانمندسازی………۸۸

جدول۷-۴: آزمون همبستگی بین مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی………………………………….. ۹۲

جدول۸-۴:آزمون همبستگی بین ابعاد خلاقیت باتوانمندسازی……………………………………………….. ۸۷

جدول۹-۴: جدول تحلیل رگرسیون همزمان ابعاد مدیریت کیفیت جامع با توانمندسازی……………… ۸۸

جدول۱۰-۴: جدول تحلیل واریانس گام به گام  ابعاد مدیریت کیفیت جامع با توانمندسازی………… ۸۸

جدول۱۱-۴: نتایج تحلیل رگرسیون خلاقیت وتوانمندسازی…………………………………………………. 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار ۱-۲متغیرهای خلاقیت ومحرک های ابتکاردرسازمان………………………………………………… ۴۲

نمودار ۲-۲:مدیریت عملیات وسوداوری…………………………………………………………………………. ۴۷

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                         صفحه

شکل ۱-۲ مدل رهبری توانمندسازی لاوراک……………………………………………………………………. ۲۶

شکل ۲-۲ مدل رهبری توانمندسازی هارلی……………………………………………………………………… ۲۷

شکل ۳-۲ مدل رهبری توانمندسازی والام واستورم……………………………………………………………. ۲۸

شکل شماره ۴-۲: مدل سیستمی توانمندسازی…………………………………………………………………… ۲۹

شکل شماره۵-۲: مدل توانمندسازی رابطه هوش وخلاقیت واختراع……………………………………….. ۳۹

شکل ۶-۲ چرخه دمینگ…………………………………………………………………………………………….. ۵۶

شکل ۷-۲ سلسله مراتب نیازهای سازمانی………………………………………………………………………. ۵۹

 

چکیده

هدف ازتحقیق حاضر،بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت باتوانمندسازی دبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب بوده است.روش تحقیق همبستگی بوده وجامعه آماری پژوهش ۳۲۰نفرازدبیران زن مقطع متوسطه شهرداراب بوده است که ۱۷۵نفربه روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب گردید.جهت جمع آوری اطلاعات ازسه پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیرمقیمی وهمکاران(۱۳۸۸)،خلاقیت رندسیپ(۱۹۷۹)وتوانمندسازی اسپریتزر(۱۹۹۵)استفاده گردید.درتجزیه وتحلیل داده هاازروش آماری ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس استفاده شده است.نتایج تحلیل آماری به دست آمده نشان دادکه بین ابعادمدیریت کیفیت فراگیروتوانمندسازی رابطه معناداری وجود دارد.همچنین بین خلاقیت باتوانمندسازی رابطه معنادار وجود دارد.که ازبین ابعادمدیریت کیفیت فراگیرباتوانمندسازی بعدهای قدرتمندسازی،تجزیه وتحلیل،شناسایی،آموزش کارکنان قدرت پیش بینی قوی تری برای توانمندسازی دارند.

کلید واژه : مدیریت کیفیت فراگیر، خلاقیت ، توانمندسازی .

 

 مقدمه :

باتوجه به دگرگونی های سریع وپرشتاب دانش ومعلومات بشری،همه چیز به شدت درحال تغییروتحول است.سازمان هابه عنوان یک سیستم بازبا محیط درتعامل می باشندوبرای تداوم حیات نیازمند پاسخگوئی به تغییرات محیطی هستند.ازآنجاکه منابع انسانی مهمترین عامل ومحورسازمان ها محسوب می شوندوهیچ جامعه ای توسعه نیافته مگرانکه به توسعه منابع انسانی پرداخته باشد.تجهیزوآماده سازی منابع مذکوربرای مواجهه باتغیرات،ازاهمیت ویژه برخورداراست وکلیه سازمان هاباهرنوع ماموریتی بایدبیشترین سرمایه،وقت وبرنامه رابه پرورش انسان هادرابعادمختلف اختصاص دهندچراکه کارایی وتوسعه سازمانهادرگروکاربردصحیح نیروی انسانی می باشد.توانمندسازی به صورت عام ازآغازخلقت بشروجودداشته وامروزه به عنوان یکی ازابزارهای سودمندارتقای کیفی کارکنان وافزایش اثربخشی سازمانی تلقی می گردد.به منظورکسب موفقیت درمحیط درحال تغییرکسب وکارامروزی،سازمان هابه دانش، نظرات،انرژی وخلاقیت کلیه کارکنان مربوطه به منظورتشویق آنان به ابتکارعمل بدون اعمال فشار،ارج نهادن به منافع جمعی سازمان،باکمترین نظارت وانجام وظیفه به عنوان مالکان  سازمان اقدام نمایند.(جعفرزاده،۱۳۸۶)ازآنجاکه درمحیط های پیچده ومتحول امروزی دیگردانش های تکراری برای رویارویی بااین تغییرات کارانمی باشدلذادایم بایددرجستجوی راههای جدیدبرای واکنش دربرابرمحیط برآمد.به عبارتی آن دسته ازسازمان هاونظام هامی تواننددرمحیط پیچیده وپویابه بقای خودادامه دهندکه به طورمستمرقادربه خلق ایده هاوطرح های جدیدی جهت مقابله بافشارهاوتحولات محیطی باشد(فتحی زاده ودیگران)توسعه خلاقیت کارکنان درسازمان مستلزم شناخت ابعادوعوامل تاثیرگذار برخلاقیت کارکنان وتعیین سهم ومیزان هرکدام ازاین عوامل می باشد.گرچه مطالعات نشان می دهدکه عوامل متعددی بر خلاقیت کارکنان تاثیر می گذاردامایکی ازمولفه های کلیدی افزایش وتوسعه خلاقیت ونوآوری کارکنان انگیزه های درونی فردومهارت های مرتبط باخلاقیت ونوآوری می باشدکه درواقع همان توانمند سازی کارکنان است(صالحی صدقیانی، دهقان،۱۳۹۰ ).

یکی ازروشهای مهم بهبودکیفیت،مدیریت کیفیت فراگیراست.مدیریت کیفیت فراگیرفرایندی است که باآن ،بامشارکت کارکنان،مشتریان واعتباردهندگان به بهبودمستمرکیفیت می پردازند.ورضایت مشتریان راجلب می کند.مدیریت کیفیت فراگیرمستلزم پذیرش نگرش هایی نظیراعتقادبه مدیریت مشارکتی،شناسایی نیازهای مشتریان،بهبودمستمرفرایندهاوعملکردهاوارتباط سازنده وخلاق بامشتریان است.درواقع مدیریت کیفیت فراگیر  بهبودی درروش های سنتی انجام کاروتجارت،وفنی اثبات شده برای تضمین بقادرجهان رقابتی کنونی به شمار می رود.(احمدی و دیگران،۱۳۹۱)وظیفه ورسالت سازمان آموزش وپرورش این است که باارایه و اجرای طرح های جدیدوروش های نو،زمینه بروزتوانمندی هاواستعدادهارادرکارکنانش فراهم آورندوفضای حاکم رابه فضایی بالنده،خلاق،نوآور،اثربخش وهماهنگ تبدیل کنند.مدیریت کیفیت فراگیرباداشتن ارکان فلسفی،اصول ساده و قابل درک وفراهم نمودن یک بسترطبیعی برای تلاش ها یکی ازگزینه های پیش روی مدیران است.این امرمستلزم برنامه ای است که بااجرای تدریجی آن تحول وتغییراتی نوین درواحد های آموزشی پدید آید.ازاین رو،پژوهش حاضرضمن بررسی مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت به بررسی رابطه آن باتوانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش می پردازد.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۲۹

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       asa.gohari@gmail.com

خرید متن کامل در این لینک

mop