مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی: بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی از دیدگاه مدیران مدارس سه مقطع دخترانه ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی ۸۹-۸۸

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

(M.A) پایان  نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته: مدیریت آموزشی

عنوان :

بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی با استرس شغلی  از دیدگاه مدیران مدارس سه مقطع دخترانه ناحیه یک شهر شیراز در سال تحصیلی ۸۹-۸۸

استاد راهنما:

دکتر عبد المحمدطاهری

استاد مشاور:

دکتر مسلم صالحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطۀ بین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی بااسترس شغلی ازدیدگاه مدیران سه مقطع مدارس دخترانۀ ناحیۀ یک شهرشیرازبوده است. روش پژوهش توصیفی وازنوع همبستگی بوده و جامعۀ آماری آن را کلیۀ مدیران زن سه مقطع مدارس دخترانۀ ناحیۀ یک شهرشیراز را دربرمی گیرد. تعدادآنها ۱۳۵ نفر می باشد. وبه دلیل تعدادکم جامعۀ آماری همین مقداربه عنوان نمونۀ آماری درنظرگرفته شد.دراین پژوهش ازسه پرسشنامۀ رضایت شغلیJDI (اسمیت،کندال،هالین، گریکسون(۱۹۸۷-۱۹۶۹)وفرسودگی شغلی مسلش(۱۹۹۱)واسترس شغلی نورعلی مشتاقی فر درسال(۱۳۷۷)استفاده گردیدتجزیه و تحلیل داده هادر ۲ سطح آمارتوصیفی وآماراستنباطی صورت گرفت.که درسطح آمارتوصیفی شاخصهای آماری انحراف معیار،ودرسطح استنباطی ازضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون چندگانه استفاده و نتایج زیرحاصل گردید:

-بین رضایت شغلی وفرسودگی شغلی وهمچنین بین رضایت شغلی واسترس شغلی رابطۀ معناداروجود  ندارد.

– بین رضایت شغلی و استرس شغلی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد.

– بین ابعادرضایت شغلی بااسترس شغلی رابطۀ معنادار وجود ندارد و هیچ کدام از ابعاد رضایت شغلی قدرت پیش بینی استرس شغلی راندارند.

– ازبین ابعاد فرسودگی شغلی، بعُدخستگی عاطفی بااسترس شغلی رابطۀ معکوس ومعناداروجود دارد.

– بین ابعاد رضایت شغلی و فرسودگی شغلی رابطۀ معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه ها : رضایت شغلی – فرسودگی شغلی – استرس شغلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

 

      فصل اول – طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه. ۱

۱-۲- بیان مسئله. ۵

۱-۳- ضرورت واهمیت پژوهش…. ۸

۱-۴- اهداف پژوهش…. ۱۲

۱-۴-۱- هدف کلی.. ۱۲

۱-۴-۲- اهداف جزئی.. ۱۲

۱-۵- فرضیه های تحقیق.. ۱۲

۱-۶- تعریف مفاهیم درپژوهش…. ۱۳

     فصل دوم – ادبیات نظری

۲-۱ مقدمه. ۱۵

۲-۲ رضایت شغلی.. ۱۸

۲-۲-۱ تعاریف رضایت شغلی.. ۱۸

۲-۲-۲ تاریخچه رضایت شغلی.. ۱۸

۲-۲-۳ ابعاد رضایت شغلی.. ۱۹

۲-۲-۴ عوامل مؤثر در رضایت شغلی.. ۲۰

۲-۲-۵ اهمیت رضایت شغلی.. ۲۳

۲-۲-۶ نظریه های رضایت شغلی.. ۲۶

۲-۲-۷ شیوه ابراز نا رضایتی از شغل: ۳۱

۲-۲-۸ پیامدهای افزایش یا کاهش رضایت شغلی درسازمان. ۳۲

۲-۳ فرسودگی شغلی.. ۳۴

۲-۳-۱- منشأ تاریخی فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۳-۱ مفهوم فرسودگی شغلی.. ۳۴

۲-۳-۳- تعاریف فرسودگی شغلی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۳-۴- فرسودگی شغلی در مدیران. ۳۸

۲-۳-۵- علل پیدایش فرسودگی شغلی.. ۳۸

۲-۳-۶- راههای بهبود فرسودگی کاری.. ۴۰

۲-۳-۷- نشانه های فرسودگی شغلی.. ۴۱

۲-۳-۸ نشانگان و معیارهای تشخیص فرسودگی شغلی.. ۴۴

۲-۳-۹ دیدگاه‌ های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی.. ۴۵

۲-۳-۱۰ علل فرسودگی شغلی.. ۴۷

۲-۳-۱۱ مشاغل مستعد فرسودگی شغلی.. ۴۸

۲-۳-۱۲ مراحل و سیر فرسودگی شغلی.. ۴۸

۲-۳-۱۳ عوامل مؤثر در فرسودگی شغلی.. ۵۰

۲-۳-۱۴ علائم فرسودگی شغلی.. ۵۰

۲-۳-۱۵ دلایل فرسودگی شغلی.. ۵۱

۲-۳-۱۶ روشهای مقابله با فرسودگی شغلی.. ۵۲

۲-۳-۱۷ پیامدهای افزایش یا کاهش دهنده فرسودگی شغلی در سازمان. ۵۳

۲-۴- تاریخچه استرس شغلی…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۴-۱ واژه کاوی استرس… ۵۷

۲-۴-۲ گونه های مختلف استرس… ۶۰

۲-۴-۳ تعریف استرس شغلی.. ۶۴

۲-۴-۴ نشانه های استرس شغلی.. ۶۶

۲-۴-۵ دلایل استرس شغلی چیست؟. ۶۸

۲-۴-۶ متغیر‌های ایجاد کننده استرس شغلی.. ۷۱

۲-۴-۷ استرس شغلی و عملکرد کاری.. ۷۳

۲-۴-۸ شیوه های مقابله با استرس شغلی.. ۷۳

۲-۴-۹ تنیدگی چیست؟. ۷۶

۲-۴-۱۰عاملهای استرس شغلی در محیط کار. ۸۰

۲-۵ پیشینه پژوهش در داخل و خارج کشور. ۸۶

     فصل سوم – روش تحقیق

۳-۱- مقدمه. ۹۴

۳-۲- روش پژوهش…. ۹۴

۳-۳- جامعه ی آماری پژوهش…. ۹۴

۳-۴- نمونه آماری: ۹۵

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات: ۹۵

۳-۶- روش اجرای پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۳-۷- روش آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴

     فصل چهارم – تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه. ۱۰۵

۴-۲ آمار توصیفی.. ۱۰۵

۴-۳ آمار استنباطی.. ۱۰۷

    فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه. ۱۱۴

۵-۲- محدودیتها ۱۱۷

۵-۳- پیشنهادات… ۱۱۸

۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی.. ۱۱۸

۵-۳-۲- پیشنهادات کاربردی.. ۱۱۸

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

  

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه                                                                                                       

 

جدول ۲-۱: عوامل اساسی مؤثر در میزان و سطح رضایت شغلی.. ۲۱

جدول۳-۱:روش نمره گذاری مربوط به پرسشنامه ی رضایت شغلی (gdi)………………………………………………. 96

جدول۳-۲: تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به ابعاد رضایت شغلی…………………………………………………………. ۹۶

جدول ۳-۳: تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به فرسودگی شغلی…………………………………………………………….. ۹۸

جدول ۳-۴: تعداد گویه ها و سؤالات مربوط به ابعاد استرس شغلی  (سؤالات مربوط به قسمت اول ۲۸ سؤال اولی)    100

جدول ۳-۵: ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه فرسودگی شغلی و ابعاد آن توسط محقق…………………………….. ۱۰۲

جدول ۳-۶: ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه استرس شغلی و ابعاد آن توسط محقق………………………………… ۱۰۲

جدول ۳-۷: ضرائب آلفای کرونباخ پرسشنامه رضایت شغلی و ابعاد آن توسط محقق………………………………… ۱۰۳

جدول۴-۱:  توصیف نمونه آماری بر حسب تأهل…………………………………………………………………………………… ۱۰۵

جدول۴-۲:  توصیف نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………………………… ۱۰۶

جدول۴-۳:  توصیف نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت………………………………………………………………………. ۱۰۶

جدول  4-4: ماتریس همبستگی بین رضایت شغلی و فرسودگی شغلی و استرس شغلی……………………………. ۱۰۷

جدول۴-۵ : جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون……………………………………………………….. ۱۰۷

جدول۴-۶: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

جدول۴-۷: رابطه بین رضایت شغلی و استرس شغلی……………………………………………………………………………. ۱۰۹

جدول ۴-۸: ماتریس همبستگی بین ابعاد رضایت شغلی و استرس شغلی…………………………………………………. ۱۰۹

جدول  4-9: ماتریس همبستگی بین ابعاد فرسودگی شغلی با استرس شغلی……………………………………………. ۱۱۰

جدول۴-۱۰: جدول تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون………………………………………………………. ۱۱۱

جدول۴-۱۱: ضرایب بتا و سطح معناداری ان ها……………………………………………………………………………………. ۱۱۲

جدول  4-12: ماتریس همبستگی بین ابعاد رضایت شغلی با فرسودگی شغلی………………………………………….. ۱۱۳

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                                                 صفحه

 

شکل۲-۲: یک الگوی تنیدگی حرفهای (دکتر دادستان، ۱۳۷۷) ۷۹

نمودار ۲-۲- پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی (میردریکوندی، ۱۳۷۹)………………………………………….. ۳۳

 

۱-۱- مقدمه

دردنیای پرشتاب امروز هر کس خواهان داشتن شغلی است.و در واقع یکی ازعوامل احساس امنیت و اعتماد به نفس، داشتن شغل وفعالیت اجتماعی است (غروری،۱۳۸۱).

رضایت شغلی از مهمترین نتایج یک انتخاب صحیح  و مناسب در گزینش حرفه است. که تطابق باکار، امکان خلاقیت، روابط رضایت بخش با همکاران وافزایش عزت نفس[۱] را فراهم می آورد. برعکس ناسازگاری شغلی مسئله ای است که سبب تعویض مکررِشغل، غیبت، نارضایتی ازخود و شغل، عدم احساس امنیت و خشم و بیزاری از کار می­گردد.

هر چه نگرشهای منفی بیشتری در رابطه با شغل وجود داشته باشد عوارض منفی بیشتری را باعث می گردد و بیشترشدن نارضایتی نسبت به شغل، منجر به نگرشی منفی می شود. یکی ازاین  عارضه­های مهم که رابطه­ای متقابل با نگرش منفی دارد فرسودگی شغلی می باشد(حیدری،۱۳۷۹).

کاریک منبع بسیارمهم برای امرار معاش و احراز موقعیتهای اجتماعی است که درعین حال می تواند به نارضایتی، تحلیل رفتن قوای جسمی و روحی منجرشود. محیط کارازمحرکهای فیزیکی، روانی واجتماعی تشکیل شده است که هرکدام از این عوارض می تواند عامل ایجاد تنیدگی[۲] به حساب آیند، فشارناشی ازانجام کاریکی از رایج ترین علل تنیدگی می باشد. افراد مقدار زیادی از وقت خود را صرف کارشان می کنند و چنانچه احساس اضطراب وعدم توانایی سازگاری با آن یا نارضایتی ازآن بنماینداین امر به تنیدگی آنها خواهدافزود (غروری،۱۳۸۱).

برخی از مشاغل باتنیدگی های زیادی همراه هستند و این امرمعلول ماهیت آن کار، نوع و وظایف ومسئولیتهای اینگونه شغلهاست.تنشهای ناشی ازشغل باعث بروز نارضایتی فرد شاغل می شود واین به نوبۀ خود باعث تأثیرات منفی بسزایی درسایر زمینه های زندگی اعم ازاجتماعی وفردی وخانوادگی می شود.در دهه های اخیر توجه به تنیدگی شغلی و مطالعۀ آن گسترش روز افزونی یافته است. ازجمله دلایل آن تأثیرتنیدگی شغلی در بروزبیماریهای روان تنی (مانندفشارخون،مشکلات گوارشی) و همچنین شیوع تنیدگی شغلی درسطح وسیع درجامعه است بطوری که سازمان جهانی بهداشت درسال  1978 اعلام کرده است یک دوم جمعیت کارمندی ازشغل خودناراضی هستند و ۹ درصد آنها معتقدندکه شغلشان درجهت اهداف زندگی آنهانیست و ۷۵درصد کسانی که به دنبال کمکهای روانپزشکی هستندبه دلیل عدم رضایت وتوانایی شغلی می باشند(افتخاری هریس،۱۳۸۰).

فرسودگی شغلی، کاهش قدرت سازگاری فرد با عوامل فشارزا است ونشانگانی است مرکب ازخستگی جسمی وعاطفی[۳] که منجربه ایجاد خودپنداری منفی[۴] درفرد،نگرش منفی نسبت به شغل وفقدان احساس ارتباط بامراجعان به هنگام انجام وظیفه می باشد.این نشانگان ممکن است فردرابسوی انواع بیماریهای روانی وجسمانی سوق دهدوفردرابه بالاترین مرحلۀ فرسودگی روانی وعاطفی برساند(افتخاری هریس،۱۳۸۰).

امروزه فشار روانی ناشی از کار و زندگی کاری  در میان عامۀ مردم و سایر کسانی که مسئولیت  بیشتری  به عهده دارند رایج بوده و در رأس امور قرار دارد. در مورد فشار روانی ناشی از کارعوامل زیادی چون خط مشی سازمانی، شیوۀ نگرش مدیریت ، عدم وضوح نقشها و تعارض آن و نظایرآن از، عوامل اصلی این پدیده بشمار می آیند. براساس پژوهشهای انجام شده، کار هرفردیکی از منابع تنیدگی وی نیزمی باشدحالات روانی فردهنگام کارکردن طیف وسیعی داردکه ممکن است ازنارضایتی شروع شود و تا غم وافسردگی[۵] پیش رود و یا برعکس بارضایت شغلی وشکوفایی استعداددرحین کارهمراه باشد (توسلی،۱۳۸۲).

بنابراین افزایش اثربخشی وکارایی درسازمانها نیازمند تأمین شرایط متعددی است که مهمترین آن معطوف به عامل انسانی است. نیروی انسانی انگیخته شده برای اجرای وظایف، مؤثرترین عامل درمحقق ساختن اهداف سازمانی است که این مهم بدون شک ریشه درخشنودی ورضایتمندی شغلی کارکنان دارد (رابینز[۶] ،به نقل ازپارسائیان، اعرابی،۱۳۷۴).

باپیچیده ترشدن روزافزون جوامع امروزی بطورحتم رسالت سازمانها درجهت برآوردن انتظارات افرادجامعه،حساستروبااهمیت ترمی شود و آنچه امروزه در سازمانها از اهمیت  خاصی برخوردار است  نقش اساسی انسانها به عنوان گردانندۀ اصلی  سازمانها می باشدکه برای تحقق اهداف خودبه دراختیارداشتن نیروی انسانی کارآمد،متعهد و برخوردارازفکرسالم نیازمنداست (هنرمند،۱۳۷۸).

کوپروساترلند[۷] دربازنگری که روی مطالعات انجام شده کرده اند، اظهارداشتندکه یکی ازمتداول ترین نشانهای جسمی استرس شغلی،بیماریهای قلبی- عروقی است آنها عنوان کرده اندکه مطالعات بسیاری نشان داده اندکه شرایط کاری پراسترس بابیماریهای قلبی وعروقی ارتباط دارد (رابینز، به نقل ازپارسائیان،اعرابی،۱۳۷۴).

 

زیانهای ناشی ازاسترس شغلی درواقع بی سروصداترین زیانهای مربوط به زندگی بشراست.کودکان بسیاری ازاثرات استرس شغلی والدین خودرنج می برندوخانواده های زیادی احتمالاًبه همین علت متلاشی می شوند(عطار،۱۳۷۳).

همچنین تحقیقات زیادی درارتباط باخشنودی ورضایت ازکاردرادبیات روانشناسی وجودداردویک قسمت ازفعالیتهای روانشناسان درسازمانها،یاری رسانی به مدیریت سازمانها برای ایجادرضایت شغلی بیشترکارکنان است.حتی برخی ازمتخصصان معتقدندکه خشنودی شغلی یک پیش بینی مهم برای طول عمراست وکارکنانی که ازشغل خودخشنودندعمرطولانی ترازآنهایی دارندکه ازشغل خودرضایت ندارند(عطار،۱۳۷۳).

پس ازمشاوره های فراوان بااساتیدوصاحبنظران دراین زمینه ونیزعلایق ومشاهدات شخصی که دراین زمینه وجودداشت ونیزضرورتی که احساس می شددراین زمینه کارهای تحقیقاتی انجام گیردبه این نتیجه دست یافته شدکه پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطۀ رضایت شغلی وفرسودگی شغلی بااسترس شغلی مدیران مقاطع(ابتدایی،راهنمایی،متوسطه) مدارس دخترانۀ ناحیۀ یک شهرشیرازبپردازیم. امیداست که نتایج پژوهش انجام گرفته مفیدواقع گردد.شایدکه بتوانیم بابکارگیری راهکارهای عملی درجهت افزایش قدرت تحمل وفشارپذیری فردی وسازمانی خودگام برداشته وازاین بابت درراستای سالم سازی محیط وارتقای بهداشت روانی مدیران درسازمان ومدارس حرکت کرده تا انرژی هایی که ناخواسته صرف تنشهای سازمانی می گردددرجهت ارتقای کمیت وکیفیت وتحقق مسئولیتهای اجتماعی سازمان بکارگرفته شود. و در نهایت نتایج آن منجربه افزایش رضایت شغلی وکاهش فرسودگی شغلی واسترس شغلی مدیران درمدارس شود.

[۱] – self steem

[۲] – stress

[۳] – mental weariness

[۴] – negative self-conceited

[۵] – depression

[۶] – Rabinz

۳- Coopey, cl, suther land

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۴۷

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       asa.gohari@gmail.com

خرید متن کامل در این لینک

mop