متفرقه

پایان نامه ارشد با موضوع :پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت علوم امنیت و اطلاعات انتظامی

عنوان : پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشکده اطلاعات و آگاهی

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم امنیت و اطلاعات انتظامی 

موضوع:

پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر امیر حسین یاوری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید عطارزاده

بهار  ۱۳۹۵

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزه‌دیده در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیار‌های بین‌المللی از‌یک ‌سو و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزه‌دیده بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژه‌ای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پایان‌نامه ضمن پرداختن به جنبه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، تعریف کودک بزه‌دیده و علل بزه‌دیدگی کودکان و نیز راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان، معیار‌های مربوط به جرم‌انگاری و فراهم نمودن سازوکار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر کودکان بزه‌دیده در فرآیند کیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست‌اندرکاران مرتبط با کودک بزه‌دیده در فرآیند کیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین‌المللی در این زمینه را بررسی می‌کند. این اصول و معیارها که توسط اسناد بین‌المللی تکلیف یا توصیه می‌شود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه کودکان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانون‌گذاران داخلی نیز قرار گیرد.
این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی صورت گرفته واطلاعات از طریق فیش برداری منابع داخلی و خارجی گرد آورری شده است. با عنایت به اینکه نوع تحقیق کتابخانه ای بوده امکان فرض جامعه آماری به صورت دقیق برای این تحقیق وجود نداشت لذا تعداد ۱۰۵ جلد کتاب و وقالات حقوقی مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفتند.در پایان نسز نتیجه حاصل گردید که جهت پیشگیری از بزه دیدگی کوکان اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و کنشی کوتاه و بلند مدت در کنار قوانین حمایتی و تدابیر واکنشی ضروری است. هرچند در سیاست جنایی ایران هم در لایحه حمایت از کودکان و نوجوان با تدوین آئین دادرسی بزه‌دیده‌مدار، سازمان و تشکیلات و اصول حاکم بر دادرسی جنایی بزه‌دیده‌مدار، از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده در فرایند کیفری حمایت کرده است.
کلمات کلیدی: بزه‌دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱
۱-۱-مقدمه.. ۲
۱-۲- بیان مسئله.. ۲
۱-۳ – اهمیت و ضرورت تحقیق..
۱-۳- اهداف تحقیق.. ۴
۱-۴- سؤالات تحقیق.. ۵
۱-۵- تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. ۵
۱-۷- سازماندهی تحقیق.. ۵
۱فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق.. ۸
۲-۱- مقدمه.. ۹
۱-۶-پیشینه تحقیق.. ۱۰
۲-۲- بزه‌دیدگی اطفال.. ۱۳
۲-۲-۱- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی اطفال.. ۱۳
۲-۲-۱-۱-  سال‌های ۱۸۶۰تا۱۹۹۰ (دوران شکل‌گیری مفهوم کودک‌آزاری).. ۱۴
۲-۲-۱-۲- سال‌های ۱۹۹۰- ۲۰۰۹ (دوره پیشگیری از کودک‌آزاری).. ۱۵
۲-۲-۲- مفاهیم و تعاریف.. ۱۵
۲-۲-۲-۱- طفل.. ۱۶
۲-۲-۲-۲- بزه‌دیدگی اطفال.. ۱۸
۲-۲-۲-۳- طفل بزه‌دیده.. ۲۰
۲-۲-۲-۳-۱- طفل بزه‌دیده در معنای عام.. ۲۰
۲-۲-۲-۳-۲- طفل بزه‌دیده در معنای خاص.. ۲۰
۲-۲-۳- انواع بزه‌دیدگی اطفال.. ۲۱
۲-۲-۳-۱- بزه‌دیدگی اطفال بر حسب موضوع.. ۲۱
۲-۲-۳-۱-۱- بزه‌دیدگی جسمانی.. ۲۲
۲-۲-۳-۱-۲- بزه‌دیدگی جنسی.. ۲۲
۲-۲-۳-۱-۳- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی.. ۲۲
۲-۲-۳-۱-۴- مسامحه و غفلت.. ۲۳
۲-۲-۳-۲-  بزه‌دیدگی نخستین – دومین و بزه‌دیدگی مکرر اطفال.. ۲۴
۲-۲-۳-۲-۱- بزه‌دیدگی نخستین – دومین اطفال.. ۲۴
۲-۲-۳-۲-۲- بزه‌دیدگی مکرر اطفال.. ۲۵
۲-۲-۳-۳- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل-  غیرایده‌آل و بزه‌دیدگی خاص- غیر خاص.. ۲۶
۲-۲-۳-۳-۱- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل – بزه‌دیده غیرایده‌آل (بزه‌دیده سرزنش پذیر)   ۲۶
۲-۲-۳-۳-۲- بزه‌دیدگی خاص- بزه‌دیدگی غیر خاص.. ۲۶
۲-۳- علل بزه‌دیدگی اطفال.. ۲۷
۲-۳-۱- علل اجتماعی و محیطی.. ۲۷
۲-۳-۱-۱- والدین.. ۲۸
۲-۳-۱-۱-۱-سن والدین.. ۲۸
۲-۳-۱-۱-۲-شغل والدین.. ۲۸
۲-۳-۱-۲-  جمعیت خانواده.. ۲۹
۲-۳-۱-۳- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده.. ۲۹
۲-۳-۱-۴- طلاق و جدایی در خانواده.. ۲۹
۲-۳-۱-۵- سابقه اعتیاد در خانواده.. ۳۰
۲-۳-۱-۶- سابقه محکومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده.. ۳۰
۲-۳-۱-۷- تک والدینی بودن.. ۳۰
۲-۳-۱-۸- انزوای اجتماعی خانواده.. ۳۱
۲-۳-۱-۹- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی.. ۳۱
۲-۳-۱-۱۰- شرایط اقتصادی خانواده.. ۳۱
۲-۳-۱-۱۱- مذهب خانواده.. ۳۲
۲-۳-۱-۱۲- منطقه محل سکونت خانواده.. ۳۲
۲-۳-۱-۱۳- اشتغال کودکان خانواده.. ۳۳
۲-۳-۲- علل سیاسی و فرهنگی.. ۳۳
۲-۳-۳- علل آموزشی.. ۳۵
۲-۳-۴-  علل روان‌شناختی و بالینی.. ۳۷
۲-۳-۴-۱- علل روان‌شناختی.. ۳۷
۲-۳-۴-۲- علل بالینی.. ۳۸
۲-۳-۴-۲-۱-  علل مربوط به والدین.. ۳۸
۲-۳-۴-۲-۲-  علل مربوط به کودک.. ۳۹
۲-۳-۴-۲-۲-۱-  سن کودک.. ۳۹
۲-۳-۴-۲-۲-۲- جنسیت کودک.. ۴۰
۲-۴- انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. ۴۰
۲-۴-۱- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال.. ۴۲
۲-۴-۱-۱-محیط اجتماعی عمومی.. ۴۲
۲-۴-۱-۲- محیط اجتماعی شخصی.. ۴۴
۲-۴-۲-  پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال.. ۵۵
۲-۴-۲-۱- پلیس کودک.. ۵۷
۲-۴-۲-۲- سازمان‌های غیر دولتی.. ۵۸
۲-۴-۲-۳- تأسیس نهادهای ملی حقوق کودک.. ۶۰
۲-۵- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. ۶۳
۲-۵-۱-جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۶۳
۲-۵-۱-۱-توجه به عالی‌ترین منافع کودک.. ۶۴
۲-۵-۱-۲-حمایت.. ۶۴
۲-۵-۱-۳- رشد هماهنگ.. ۶۵
۲-۵-۱-۴-توجه به کرامت انسانی.. ۶۵
۲-۵-۱-۵-عدم تبعیض.. ۶۶
۲-۵-۱-۶- جرم‌انگاری حمایتی.. ۶۶
۲-۵-۱-۷-کیفرگذاری حمایتی.. ۷۰
۲-۵-۱-۸- تشدید کیفر مرتکبان جرائم علیه کودکان.. ۷۰
۲-۵-۱-۹-  اعمال کیفرهای مالی.. ۷۲
۲-۵-۱-۱۰-اعمال کیفر دنباله دار.. ۷۲
۲-۵-۱-۱۱- پیش‌بینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی.. ۷۳
۲-۵-۱-۱۲-جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی.. ۷۴
۲-۵-۱-۱۳-جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی.. ۷۵
۲-۶-جنبه شکلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۷۵

  1. جنبه عمومی‌دادن به کودک‌آزاری.. ۷۵
  2. جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد کودک‌آزاری.. ۷۶

۲-۶-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. ۷۸
۲-۶-۲- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک.. ۷۸
۲-۶-۲-۱- مراجع رسمی.. ۷۹
۲=۶=۲=۲= مرجع غیر رسمی.. ۷۹
۲=۶=۲=۳= سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. ۸۰
۲=۶=۲=۴=  مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   ۸۰
۲-۶-۲-۵- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. ۸۱
۲-۶-۲-۶- اطلاع رسانی در خصوص فرآیند کیفری.. ۸۲
۲-۶-۲-۷-کمک‌های مؤثر.. ۸۲
۲-۶-۲-۸- حمایت از کودک در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی.. ۸۳
۲-۶-۲-۹-حفظ حریم خصوصی.. ۸۴
۲-۶-۲-۱۰- برخورد عادلانه.. ۸۵
۲-۶-۲-۱۱-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. ۸۵
۲-۶-۲-۱۲- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. ۸۵
۲-۶-۲-۱۳- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه.. ۸۹
۲-۶-۲-۱۴-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حکم.. ۹۲
۲-۷-تشکیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. ۹۳
۲-۷-۱-تشکیلات اجرائی.. ۹۴
۲-۷-۲-تشکیلات قضائی.. ۹۶
۲-۷-۳-سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشارکتی در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۹۷
۲-۷-۴- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. ۹۷
۲-۷-۴-۱-کشف، تعقیب و تحقیق.. ۹۷
۲-۷-۴-۲-رسیدگی.. ۹۸
۲-۷-۴-۳- صدور حکم.. ۱۰۰
۲-۸- سیاست جنایی اجرایی و مشارکتی در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. ۱۰۱
۲-۸-۱-سیاست جنایی اجرایی.. ۱۰۱
۲-۸-۲- نهادهای نگهداری کودکان.. ۱۰۱
۲-۸-۳- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی.. ۱۰۲
۲-۸-۴- سیاست جنائی مشارکتی.. ۱۰۷
۲-۹-جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۱۰۸
۲-۹-۱-کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال.. ۱۰۹
۲-۹-۱-۱-اصول زیر بنائی.. ۱۰۹
۲-۹-۱-۲-سایرحقوق اساسی کودکان.. ۱۱۱
۲-۹-۲- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   ۱۱۵
۲-۹-۲-۱-سوءاستفاده از کودکان در جرائم مواد‌مخدر.. ۱۱۵
۲-۹-۲-۲-تهدید جهانی علیه کودکان.. ۱۱۵
۲-۹-۲-۳- درک سوءاستفاده از مواد‌مخدر.. ۱۱۶
۲-۹-۲-۴- بزه‌دیدگی کودکان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها.. ۱۱۷
۲-۹-۳-اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی از کار اطفال   ۱۱۹
۲-۹-۳-۱- سوءاستفاده از کودک برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی.. ۱۱۹
۲-۹-۳-۲- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق کودکان.. ۱۲۵
۲-۹-۳-۳- اقدامات بین‌المللی در مقا بله با بهره‌کشی از کار اطفال.. ۱۳۰
۲-۹-۳-۴-اشتغال کودکان در مشاغل صنعتی.. ۱۳۰
۲-۹-۳-۵-اشتغال کودکان در بخش کشاورزی و کارهای سخت.. ۱۳۱
۲-۹-۳-۶- بد‌ترین اشکال کارکودکان.. ۱۳۲
۲-۹-۳-۷- اشتغال کودکان در امور غیر صنعتی.. ۱۳۳
۲-۱۰-اشتغال کودکان در معادن.. ۱۳۳
۲-۱۰-۱-حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی.. ۱۳۴
۲-۱۰-۲-حمایت‌های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک.. ۱۳۴
۲-۱۰-۳-حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. ۱۳۵
۲-۱۰-۴-حمایت از حقوق تحصیلی اطفال.. ۱۳۶
۲-۱۰-۲-حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه   ۱۳۸
۲-۱۰-۳-بررسی وضعیت کودکان آواره و بی‌سرپرست.. ۱۳۸
۲-۱۰-۴- کودکان آواره و بی‌سرپرست.. ۱۳۸
۲-۱۰-۵-حمایت‌های حقوقی.. ۱۳۹
۲-۱۰-۶-بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بی‌سرپرست.. ۱۳۹
۲-۱۰-۶- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزه‌دیده   ۱۴۰
۲-۱۰-۷-مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان.. ۱۴۱
۲-۱۰-۸- بررسی سایر اشکال بزه‌دیدگی در جنگ.. ۱۴۱
۲-۱۱-جنبه شکلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   ۱۴۳
۲-۱۱-۱-مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. ۱۴۴
۲-۱۱-۲-مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک.. ۱۴۴
۲-۱۱-۲-۱-مراجع رسمی.. ۱۴۵
۲-۱۱-۲-۲-مراجع غیر رسمی.. ۱۴۵
۲-۱۱-۲-۳-سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری.. ۱۴۶
۲-
۱۱-۴-مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرآیند کیفری   ۱۴۶

۲-۱۱-۵- آموزش به مقامات و دست اندرکاران.. ۱۴۶
۲-۱۱-۶-وظایف مقامات و دست اندرکاران.. ۱۴۷
۲-۱۱-۶-۱-تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری.. ۱۴۸
۲-۱۱-۷- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری.. ۱۴۸
۲-۱۱-۸-اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری.. ۱۴۹
۲-۱۱-۹- کمک‌های مؤثر.. ۱۴۹
۲-۱۱-۱۰-  حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی.. ۱۴۹
۲-۱۲- حفظ حریم خصوصی.. ۱۵۰
۲-۱۳-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند کیفری.. ۱۵۱
۲-۱۳-۱-تشریفات ناظر بر مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. ۱۵۱
۲-۱۳-۲-تشریفات ناظر در دادگاه.. ۱۵۲
۲-۱۳-۳-تشریفات ناظر در مرحله اجرای حکم.. ۱۵۳
فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. ۱۵۴
۳ – ۱ مقدمه
 
۳-۱-روش تحقیق:.. ۱۵۵
۳-۲-ابزار گردآوری اطلاعات:.. ۱۵۶
۳-۳-جامعه آماری و حجم نمونه:.. ۱۵۶
۳-۴-روش نمونه گیری:.. ۱۵۶
۳-۵-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:.. ۱۵۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. ۱۵۷
۴-۱-مقدمه:.. ۱۵۸
۴-۲-تحلیل اهداف موضوع:.. ۱۵۹
۴-۳-ابهامات موضوع در تجزیه و تحلیل:.. ۱۶۰
۴-۴-تجزیه و تدوین فرضیه ها:.. ۱۶۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۱۶۳
۵-۱ مقدمه
۵-۱-نتیجه گیری:.. ۱۶۴
۵-۲-پیشنهادات:.. ۱۶۷
منابع و مأخذ.. ۱۶۹
 

فصل اول: کلیات  تحقیق

 

۱-۱-مقدمه

کودکان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش کودک‌آزاری به زمان‌هایی که انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم کودک به عنوان کالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته‌اند. کودکان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگ‌سالان می‌باشند. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان، کودک انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگ‌سالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگ‌سالان در برابر کژروی و بزه‌کاری آسیب‌پذیر می‌سازد.. در سال‌های گذشته، رسانه‌ها از رسوایی‌های فراوانِ کودک‌آزاری گسترده در مراکز مراقبتی محلی پرده برداشته‌اند. نمونه‌ی دیگرِ این کودک‌آزاریها سوءاستفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظام‌های حمایت از کودکان به‌طور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوءاستفاده‌ی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزه‌دیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافته‌است.
گرایش های نو، بر بکارگیری تدابیر ویژه نسبت به کودکان و نوجوانان تأکید می‌کند، تدابیری که با داشتن ویژگی‌های آموزشی – پرورشی، به حمایت از این قشر آسیب‌پذیری در برابر کژروی‌ها و بزه‌کاری می‌اندیشد. هم‌سو با این تحولات، مقرّرات بین‌المللی که در اسناد الزام‌آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافته‌اند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکارگیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تأکید می‌کند.
در این تحقیق ما بدنبال تعریف بزه دیدگی اطفال و علل بزه دیدگی اطفال و بررسی سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در خصوص حمایت و پیشگیری از بزه دیدگی اطفال هستیم.

۱-۲- بیان مسئله

از آنجائیکه کودکان واطفال از آسیب پذیر ترین اقشار جامعه بوده و دارای ویژگی و خصایص خاص خود می باشند گاهی اوقات این گروه سنی از روی کنجکاوی یا لج بازی و به تعبیر جرم شناسان در یک وسوسه آنی مرتکب بزه میگردند.
مورد بزه قرار گرفتن این افراد باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده و جبران ناپذیری می گردد که گاها میتواند منجر به نابودی خانواده ها و جامعه گردد.
از مهمترین اقداماتی که میتوان از بوجود آمدن چنین مشکلاتی در جامعه پیشگیری نمود شناخت زوایای مختلف روحی و روانی اطفال و نحوه برخورد با آنها می باشد.
یکی از برخوردها را میتوان برخورد قانونی با اطفال دانست.البته باید دیدگاه و نظرات قانونگذار نیز در این راستا مورد توجه قرار گیرد.بهترین روش برخورد را میتوان برخوردی پیشگیرانه و اتخاذ سیاست جنایی مناسب در این زمینه دانست.
هر چند گرفتار شدن اطفال و بزهکار شدن آنها در نهایت کار آنها را به کانون اصلاح و تربیت می کشاند لیکن در آنجا نیز مشکلات خاص خود را د ارد بعنوان نمونه مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران برخی از مشکلات این کانون را اینگونه بیان داشته :

  • ۵۱%جمعیت کیفری کانون کمتر از ۱۰ روز در کانون می مانند.
  • ۸۴% مددجویان در کانون مدت اقامت کمتر از دو ماه دارند.
  • حدود ۳۹% مددجویان کانون با تامین قرار آزاد می شوند.
  • سطح تحصیلات ۸۳% از پدران مددجویان کانون کمتر از سطح متوسطه است.
  • در خانواده حدود ۲۲% مددجویان کانون سابقه اعتیاد به مواد مخدر ذکر شده است.
  • حدود ۶۲% از مددجویان کانون در محله های جرم خیز زندگی میکنند.

از سویی دیگر مورد بزه قرار گرفتن نیز مشکل بزرگ دیگری است که کودکان با آن دست به گریبان می باشند و از این رو آنها را آسیب پذیر ترین قشر جامعه کرده است بزهی که شاید در بیشتر موارد آن طفل خود نقشی در بوجود آمدن آن ند اشته است.
با عنایت به اینکه کودکان و اطفال آینده سازان هر کشور می باشند و قشری آسیب پذیر و در معرض بزه هستند اتخاذ اقداماتی مناسب و سیاستی کار آمد در جهت حمایت از این افراد امری ضروری و اجتناتب ناپذیر می باشد.
بر همین اساس میتوان این موضوع را بعنوان دغدغه ای اساسی برای هر کشور دانست که مبنا و پایه ای برای انتخاب این موضوع برای تحقیق پیش رو گردید.
لذا با توجه به توضیحات بالا این سوال مطرح میگردد که :
پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت و  ضرورت انجام چنین تحقیقی به دلیل این است که اولا تاکنون در این زمینه علیرغم آمار موجود از بزه دیدگی اطفال و باز بودن زمینه تحقیق، پژوهشی صورت نگرفته و رسیدن به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر کاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاههای قضایی وپلیسی ، قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افکار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر بزه دیدگی اطفال گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وخانواده ها در جهت پیشگیری از یزه دیدگی اطفال موثر باشد.

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی تحقیق:
هدف اصلی این تحقیق تبیین زوایای پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی می باشد.
۱-۴-۲-  اهداف فرعی تحقیق
۱-۴-۲-۱- شناخت ابعاد بزه دیدگی اطفال
۱-۴-۲-۲- شناخت حمایت های قانونی از اطفال و انتظارات واقعی(تبیین وضع موجود و مطلوب)
۱-۴-۲-۳- شناخت وجوه اشراک و افتراق سیاست جنایی ایران با اسناد بین المللی
۱-۴-۲-۳- ارائه راه‌کارهای مناسب برای پیشگیری از بزه‌دیدگی کودکان و حمایت از کودکان معارض قانون(بزهکار-بزه دیده-در معرض خطر).

۱-۵- سؤالات تحقیق

۱٫ابعاد  بزه دیدگی اطفال کدامند؟

  1. حمایت قانونی وحمایت های مورد انتظار در حوزه بزه دیدگی اطفال کدامند ؟
  2. راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی علیه اطفال در کشور جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی چیست؟

۱-۶- فرضیات

در این تحقیق، فرضیه به معنای کیفی – توصیفی وجود ندارد. این تحقیق به صورت پیمایشی صورت پذیرفته و در زمره تحقیقات بنیادی که تلاش می کند به کشف پدیده ناشناخته ای منجر شود نمی باشد. بنابراین به طرح سوالات تحقیق بسنده شده است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : ۲۳۰
قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.gohari@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

خرید متن کامل در این لینک

mop