علوم ارتباطات

پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر تماشای تلویزیون ماهواره‌ای فارسی زبان بر پایبندی زنان به هویت فرهنگی (مطالعه موردی زنان ۱۵ تا ۴۹ سال شهر تهران)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

عنوان : بررسی تاثیر تماشای تلویزیون ماهواره‌ای فارسی زبان بر پایبندی زنان به هویت فرهنگی(مطالعه موردی زنان ۱۵ تا ۴۹ سال شهر تهران)

 

دانشگاه سوره

دانشکده فرهنگ و ارتباطات

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

 

عنوان پایان نامه

بررسی تاثیر تماشای تلویزیون ماهواره‌ای فارسی زبان بر پایبندی زنان به هویت فرهنگی (مطالعه موردی زنان ۱۵ تا ۴۹ سال شهر تهران)


استاد راهنما

دکتر منصور ساعی

 

استاد مشاور

دکتر امید علی مسعودی

 

شهریور ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

  عنوان                                     صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش… ۱
۱-۱-مقدمه. ۲
۱- ۲- بیان مسأله. ۴
۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش…. ۶
۱-۴-هدف پژوهش: ۷
۱-۴-۱- هدف اصلی.. ۷
۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۷
۱-۵-سوالات پژوهش: ۸
۱-۶- فرضیه های تحقیق: ۸
فصل دوم: ادبیات تحقیق.. ۱۰
۲-۱- مقدمه. ۱۱
۲-۲- پیشینه تحقیق: ۱۲
۲-۲-۱- مطالعات داخلی.. ۱۲
۲-۲-۲- مطالعات خارجی: ۱۲
۲-۳- بخش دوم: چیستی و مفهوم هویت… ۲۱
۲-۳-۱-چیستی هویت… ۲۱
۲-۳-۲-انواع و سطوح هویت: ۲۸
۲-۳-۲-۱-هویت فردی.. ۲۹
۲-۳-۲-۲-هویت جمعی یا اجتماعی.. ۳۱
۲-۳-۳-بررسی سیر تحول مفهوم هویت در بستر تحول تاریخی آن (پیشمدرن – مدرن- پستمدرن). ۳۶
۲-۳-۳-۱- هویت پیشمدرن.. ۳۷
۲-۳-۳-۲- هویت مدرن.. ۳۷
۲-۳-۳-۳-هویت پست مدرن.. ۳۸
۲-۳-۴-ابعاد هویت… ۳۹
۲-۴-بخش سوم: فرهنگ و هویت فرهنگی.. ۴۲
۲-۴-۱- مفهوم فرهنگ و هویت فرهنگی.. ۴۲
۲-۴-۲-هویت فرهنگی ایرانیان.. ۴۴
۲-۴-۳-مؤلف ههای هویت فرهنگی ایرانیان.. ۴۵
۲-۴-۳-۱-مؤلفه های پیشامدرن یا سنتی.. ۴۶
۲-۴-۳-۲- منبع دوم هویت ایرانی.. ۵۱
۲-۴-۳-۳- مؤلفه‌های مدرن.. ۵۶
۲-۴-۴-ویژگیهای فرهنگ ایرانی.. ۶۱
۲-۴-۴-۱- دینی بودن ایران.. ۶۱
۲-۴-۴-۲- جهانی شدن فرهنگ ایرانی.. ۶۲
۲-۴-۴-۳- نو خواهی ایرانیان.. ۶۲
۲-۴-۴-۴- خانواده مداری.. ۶۲
۲-۴-۵- تاریخ و حافظه فرهنگی.. ۶۲
۲-۴-۶- جغرافیای فرهنگی.. ۶۴
۲-۵- بخش چهارم: رویکردهای نظری هویت(تئوریهای هویت). ۶۸
۲-۵-۱- نظریۀ کنش متقابل نمادین.. ۶۸
۲-۵-۲- ریچارد جنگینز و دیالکتیک درونی – بیرونی هویت… ۶۹
۲-۵-۳- آنتونی گیدنز و هویت بازاندیشانه. ۷۱
۲-۵-۴- تئوری هویت تاجفل )شناختی– احساسی – رفتاری). ۷۲
۲-۷- بخش پنجم: چیستی رسانه ها و اثرات آن‌ها ۷۴
۲-۷-۱- تعریف رسانه‌های جمعی و کارکردهای آن.. ۷۴
۲-۶-۲-مصرف رسانه‌ای.. ۷۹
۲-۶-۳- سرمایه فرهنگی.. ۸۱
۲-۶-۴- تلویزیون‌های ماهواره ای.. ۸۴
۲-۶-۵- سنخ شناسی تلویزیون‌های ماهواره‌ای در ایران.. ۸۸
۲-۶-۶- تلویزیون‌های ماهواره ای و ارزش‌ها ۸۹
۲-۶-۷- نظریه‌ها و دیدگاه‌ها راجع به تأثیر رسانه‌ها برارزشها و باورهای انسان.. ۹۰
۲-۶-۷-۱- نظریه جرج گربنر(کاشت) ۹۱
۲-۶-۷-۲- نظریه آنتونی گیدنز(تئوری ساخت) ۹۴
۲-۶-۷-۳- نظریه استفاده و خشنودی.. ۹۷
۲-۶-۷-۴- نظریه لرنر. ۹۹
۲-۶-۷-۵- ژان بوردریار (نظریه فراواقعیت و وانمایی) ۱۰۰
۲-۶-۷-۶- دانیل بورشتاین و گی دبور: تصور و نمایش… ۱۰۳
۲-۶-۷-۷- جامعۀ شبکهای مانوئل کاستلز. ۱۰۵
۲-۶-۷-۸- نظریۀ فمینیستیِ رسانه: رسانه و جنسیت، خیال پردازیهای تولید شدۀ جمعی به وسیلۀ زنان.. ۱۰۷
۲-۶-۷-۹- پیربوردیو: نظریۀ منش و میدان.. ۱۰۸
۲-۶-۷-۱۰- جنسیت مخاطب: ۱۱۱
۲-۷- بخش ششم: رسانه ها و هویت سازی.. ۱۱۳
۲-۷-۱- برساختن هویت… ۱۱۵
۲-۷-۲-اجتماعات فرهنگی عصر اطلاعات… ۱۱۸
۲-۷-۳- نگرش خوشبینانه و بدبینانه به رسانه ها ۱۲۱
۲-۸- بخش هفتم: جمعبندی چارچوب مفهومی تحقیق: ۱۲۶
۲-۸-۳- فرضیه های تحقیق.. ۱۳۰
فصل سوم: روش شناسی.. ۱۳۲
۳ـ۱ـ مقدمه: ۱۳۳
۳-۲- تعریف مفاهیم.. ۱۳۳
۳-۲-۱- متغیرهای مستقل.. ۱۳۴
۳-۲-۱-۱- پایگاه اجتماعی – اقتصادی.. ۱۳۴
۳-۲-۱-۲- برخورداری از ماهواره ۱۳۴
۳-۲-۱-۳- میزان استفاده (مواجهه) از تلویزیون های ماهواره ای.. ۱۳۵
۳-۲-۱-۴- نوع محتوای مورد استفاده از تلویزیون های ماهواره ای.. ۱۳۵
۳-۲-۱-۵- میزان خشنودی (رضایت) از تلویزیون های ماهواره ای.. ۱۳۶
۳-۲-۱-۶- اعتماد به تلویزیون های ماهواره ای.. ۱۳۶
۳-۲-۲- متغیر وابسته (پایبندی به هویت فرهنگی). ۱۳۷
۳-۳- روش تحقیق.. ۱۴۲
۳-۴- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق: ۱۴۲
۳-۵- واحد مشاهده و واحد تحلیل.. ۱۴۲
۳-۶- ابزارهای مورد استفاده در گردآوری اطلاعات: ۱۴۲
۳-۷- جامعه آماری.. ۱۴۳
۳-۸- نمونه آماری و تعیین حجم نمونه. ۱۴۳
۳-۹- شیوه نمونه‌گیری: ۱۴۳
۳-۱۰- آزمون مقدماتی و اعتبار و روایی.. ۱۴۴
۳-۱۱- ابزارها، روشها و تکنیکهای آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها ۱۴۵
۳-۱۲-جمع‌بندی.. ۱۴۵
فصل چهارم: یافته های تحقیق.. ۱۴۶
۴-۱- مقدمه. ۱۴۷
۴-۲-۱-یافته های تحلیل تک متغیره. ۱۴۷
۴-۲-۱-۱-تحلیل توصیفی متغیرهای زمینه ای.. ۱۴۷
۴-۲-۱-۲-تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق.. ۱۶۲
۴-۲-۲-یافته های تحلیل دو متغیره. ۱۷۸
۴-۲-۲-۱- رابطه بین متغیرهای زمینه ای و هویت فرهنگی.. ۱۷۸
۴-۲-۲-۲- رابطه بین متغیرهای مستقل و پایبندی به هویت فرهنگی.. ۱۸۴
۴-۳- یافته های تحلیل چند متغیره. ۱۸۹
۴-۳-۱- تحلیل رگرسیون چندگانه. ۱۸۹
۴-۳-۲- تحلیل مسیر. ۱۹۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۱۹۲
۵-۱- مقدمه. ۱۹۳
۵-۲- نتیجه گیری.. ۱۹۳
۵-۲-۱- نتیجه گیری تجربی.. ۱۹۳
۵-۲-۲- نتیجه گیری نظری.. ۱۹۸
۵-۳- پیشنهادات پژوهش…. ۱۹۹
۵-۳-۱- پیشنهادات اجرایی.. ۱۹۹
۵-۳-۲- پیشنهادات پژوهشی.. ۲۰۱
منابع: ۲۰۴
ضمیمه – پرسشنامه. ۲۱۲
چکیده لاتین.. ۲۱۲
 جداول
جدول(۲-۱)مراحل پیشرفت عصر مدرن به سوی وانماییها ۱۰۲
جدول (۳-۱): پایایی تحقیق و مقادیر آلفای کرونباخ.. ۱۴۵
جدول(۴-۱) توزیع فراوانی سن پاسخگویان.. ۱۴۸
جدول (۴-۲) توزیع فراوانی وضع تاهل پاسخگویان.. ۱۴۹
جدول (۴-۳) توزیع فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان.. ۱۵۰
جدول (۴-۴) توزیع فراوانی وضعیت شغلی پاسخگویان.. ۱۵۱
جدول(۴-۵) توزیع فراوانی نوع شغل فرد. ۱۵۲
جدول(۴-۶) توزیع فراوانی نوع شغل سرپرست خانوار پاسخگویان غیر شاغل.. ۱۵۴
جدول(۴-۷) توزیع فراوانی میزان هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان.. ۱۵۵
جدول(۴-۸) توزیع فراوانی میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان.. ۱۵۷
جدول(۴-۹) توزیع فراوانی خودپنداره طبقاتی.. ۱۵۸
جدول(۴-۱۰) توزیع فراوانی طبقه اجتماعی – اقتصادی پاسخگویان.. ۱۶۰
جدول(۴-۱۱) توزیع فراوانی نوع مالکیت منزل.. ۱۶۱
جدول(۴-۱۲) توزیع فراوانی برخورداری از تلویزیون ماهواره ای.. ۱۶۳
جدول(۴-۱۳) توزیع فراوانی طول مدت حضور ماهواره در منزل.. ۱۶۳
جدول(۴-۱۴) توزیع فراوانی مدت زمان تماشای ماهواره در شبانه روز. ۱۶۴
جدول(۴-۱۵) نتایج تحلیل عاملی سنجه های مدت زمان مواجهه با شبکه های ماهواره ای.. ۱۶۶
جدول(۴-۱۶) ویژگی های توصیفی مدت استفاده از تلویزیون ماهواره ای (مقیاس ۰ تا ۱۰۰). ۱۶۶
جدول(۴-۱۷) نتایج تحلیل عاملی سنجه های میزان خشنودی از شبکه های ماهواره ای.. ۱۶۷
جدول(۴-۱۸) ویژگی های توصیفی رضایت از استفاده تلویزیون ماهواره ای (مقیاس ۰ تا ۱۰۰). ۱۶۸
جدول(۴-۱۹) نتایج تحلیل عاملی سنجه های میزان اعتماد به شبکه های ماهواره ای.. ۱۶۹
جدول(۴-۲۰) ویژگی های توصیفی اعتماد به تلویزیون ماهواره ای (مقیاس ۰ تا ۱۰۰). ۱۷۰
جدول(۴-۲۱) توزیع درصدی محتوای مورد استفاده در تلویزیون ماهواره ای.. ۱۷۲
جدول(۴-۲۲) نتایج تحلیل عاملی سطح دوم ابعاد یازده گانه هویت فرهنگی.. ۱۷۴
جدول(۴-۲۳) توزیع فراوانی و ویژگی های آماری پایبندی به هویت فرهنگی و ابعاد اکتشافی آن.. ۱۷۵
جدول(۴-۲۴) ویژگی های آماری ابعاد یازده گانه پایبندی به هویت فرهنگی.. ۱۷۷
جدول (۴-۲۵) نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرهای غیر نرمال و روش نرمال سازی.. ۱۷۸
جدول(۴-۲۶) رابطه سن زنان و میزان پایبندی آنان به هویت فرهنگی.. ۱۷۹
جدول(۴-۲۷) مقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب تحصیلات… ۱۷۹
جدول(۴-۲۸) مقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب وضعیت تاهل.. ۱۸۰
جدول(۴-۲۹) مقایسه میانگین هویت فرهنگی زنان برحسب وضعیت شغلی.. ۱۸۱
جدول(۴-۳۰) رابطه درآمد و میزان هویت فرهنگی.. ۱۸۲
جدول(۴-۳۱) مقایسه میانگین هویت فرهنگی برحسب نوع مالکیت مسکن.. ۱۸۳
جدول(۴-۳۲) رابطه بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و هویت فرهنگی.. ۱۸۳
جدول(۴-۳۳) مقایسه میانگین هویت فرهنگی برحسب وضعیت برخورداری از تلویزیون ماهواره ای.. ۱۸۴
جدول(۴-۳۴) رابطه میزان مواجهه با شبکه های فارسی زبان ماهواره ای و میزان هویت فرهنگی.. ۱۸۵
جدول(۴-۳۵) رابطه میزان رضایت از شبکه های فارسی زبان ماهواره ای و هویت فرهنگی.. ۱۸۶
جدول(۴-۳۶) رابطه میزان اعتماد به شبکه های فارسی زبان ماهواره ای و هویت فرهنگی.. ۱۸۷
جدول(۴-۳۷) رابطه محتوای مورد استفاده از شبکه های ماهواره ای و هویت فرهنگی.. ۱۸۸
جدول(۴-۳۸) نتایج رگرسیون پایبندی به هویت فرهنگی بر متغیر های مستقل به روش Enter 190
نمودارها
نمودار(۲-۱) پیوستار طیف انواع هویتهای جمعی.. ۳۳
نمودار(۲-۲)مجموعه شاخصههای تمیز هویت فردی از هویت جمعی.. ۳۶
نمودار (۲-۳) مدل نظری تبیین پایبندی به هویت فرهنگی.. ۱۳۰
نمودار (۴-۱) توزیع هستوگرام سن پاسخگویان.. ۱۴۹
نمودار (۴-۲) توزیع هستوگرام سطح تحصیلات پاسخگویان.. ۱۵۱
نمودار (۴-۳) توزیع فراوانی وضعیت اشغال پاسخگویان.. ۱۵۲
نمودار (۴-۴) توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان شاغل.. ۱۵۳
نمودار (۴-۵) توزیع فراوانی نوع شغل سرپرست پاسخگویان غیرشاغل.. ۱۵۵
نمودار (۴-۶) توزیع فراوانی سطح هزینه ماهیانه خانوار پاسخگویان.. ۱۵۶
نمودار (۴-۷) توزیع فراوانی میزان درآمد ماهیانه خانوار پاسخگویان.. ۱۵۸
نمودار (۴-۸) توزیع فراوانی وضعیت خودپنداره طبقاتی پاسخگویان.. ۱۵۹
نمودار (۴-۹) توزیع فراوانی وضعیت پایگاه اجتماعی – اقتصادی پاسخگویان.. ۱۶۱
نمودار (۴-۱۰) توزیع فراوانی وضعیت نوع مالکیت مسکن پاسخگویان.. ۱۶۲
نمودار (۴-۱۱) توزیع فراوانی مدت حضور ماهواره تلویزیونی در منزل.. ۱۶۴
نمودار (۴-۱۲) توزیع فراوانی مدت زمان تماشای ماهواره تلویزیونی در شبانه روز. ۱۶۵
نمودار (۴-۱۳) توزیع فراوانی میزان مواجهه با تلویزیون ماهواره ای.. ۱۶۷
نمودار (۴-۱۴) توزیع فراوانی میزان رضایت استفاده از ماهواره ۱۶۹
نمودار(۴-۱۵) توزیع فراوانی میزان اعتماد به ماهواره ۱۷۱
نمودار (۴-۱۶) توزیع فراوانی میزان استفاده از محتوای کلی ماهواره ۱۷۳
نمودار (۴-۱۸) مقایسه میانگین های هویت فرهنگی بر حسب وضعیت تأهل.. ۱۸۱
نمودار (۴-۱۹) مقایسه میانگین های هویت فرهنگی بر حسب وضعیت شغلی.. ۱۸۲
نمودار (۴-۲۰) مدل تحلیل مسیر پایبندی به هویت فرهنگی.. ۱۸۲
 
چکیده:
باتوجه به گسترش روز افزون استفاده از شبکه های تلویزیون ماهواره ای در ایران، این پژوهش بر آن بوده است تا تاثیر برخورداری و مواجهه با شبکه های فارسی زبان تلویزیون ماهواره ای را بر پایبندی به هویت فرهنگی زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله تهرانی بررسی کند. روش تحقیق انتخاب شده، روش پیمایشی مقطعی بوده است و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه کتبی بوده که مقیاس پایبندی به هویت فرهنگی در آن استاندارد بوده است. حجم نمونه برای اطمینان ۴۰۰ نفر انتخاب شده که براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در شهر تهران انتخاب شده اند. تحلیل یافته های تحقیق نشان داده است که بیش از ۸۲ درصد از زنان مورد مطالعه از شبکه های تلویزیونی برخوردار هستند و میزان مواجهه با آن در مقیاس صفر تا صد برابر با ۵۰٫۶۴ بوده است. میانگین پایبندی به هویت فرهنگی نیز در همین مقیاس برابر با ۶۲٫۵۵ بوده است و میانگین بعد ذهنی آن به میزان ۱۰ درصد بیشتر از هویت فرهنگ عینی بوده است. نتایج تحقیق نشان داده است که کسانی که از ماهواره برخوردارند و از آن استفاده می کنند نسبت به دیگران پایبندی بسیار کمتری به هویت فرهنگی ایرانی دارند. تحلیل چند متغیره نشان داده است که به ترتیب میزان رضایت از ماهواره، مواجهه با آن و اعتماد به برنامه های ماهواره باعث تضعیف هویت فرهنگی زنان می شوند درحالی که محتوای آگاهی بخش و علمی و خبری باعث تقویت هویت فرهنگی می شود. این درحالی است که تاثیر محتوای تفریحی – ارزشی، سن، تحصیلات و پایگاه اجتماعی-اقتصادی بر هویت فرهنگی معنی دار نبوده است.
کلمات کلیدی: هویت، هویت فرهنگی، تلویزیون ماهواره ای، خشنودی، اعتماد به رسانه، زنان.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

تا دهه­های قرن نوزدهم، ضرورت و توجه به مسائلی از جمله فرهنگ، هویت­فرهنگی، انگاره­سازی، نماد و از‌این دست مفاهیمی که امروزه به عنوان یک ضرورت کلیه جوامع به آن توجه خاصی مبذول داشته­اند، مطرح نبود. اندیشمندان علوم متفاوت در خصوص زمینه­های مختلف از جمله فرهنگ، هویت، زیبایی­شناختی و از‌این دست مفاهیم سخن به میان نیاورده بودند، از دهه­های پایانی قرن بیستم جهان شکل تازه­ای به خود گرفت؛‌این شکل تازه تنها به دلیل‌ایجاد تحولات پرشتاب علمی تکنولوژیک نبوده، بلکه با ظهور رسانه­های همگانی مانند تلویزیون در دهه ۱۹۴۸ و سپس ماهواره در سطح جهانی، تفکر و توجه در مورد مسائلی چون فرهنگ(بومی، ملی، مذهبی)، هویت(فردی، جمعی، اجتماعی، ملی، بومی، منطقه‌ای، فرهنگی، دینی و… )، به عنوان بسترهایی قابل نفوذ مورد بررسی اندیشمندان قرار گرفت و با شناخت اثرات و پدیده­های ناشی از تکنولوژی و ابزارهای نوین آن بر فرد و اجتماع جهان، اندیشمندان عرصه علوم جامعه­شناسی، اجتماعی و روان­شناسی نظریه­ها و فرضیه­های مختلفی در باب رسانه­های جمعی و تاثیرات آن بر مخاطبان برای‌ایجاد تغییر در ارزش­ها، سلیقه­ها، رفتارها و در نهایت فرهنگ جوامع بشری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. کشورهای غربی در رأس آن‌ایالات­متحده­آمریکا که همیشه به دنبال برتری­طلبی و خودکامگی بوده­؛ درپی ­براندازی حاکمیت­های مخالف خود خصوصاً برای سلطه بر جوامع در حال توسعه و بهره­مندی هر چه بیشتر از منابع طبیعی و امکانات‌این کشورها در جهت‌ایجاد رفاه و تأمین مواد اولیه جوامع صنعتی خود «نظریه جریان آزاد اطلاعات» را در ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رساند، تا از‌این طریق مداخله­گری خود را از طریق ابزارهای ارتباطی مستحکم­تر نماید.
کنفرانس بین­المللی سازمان ملل متحد درباره آزادی اطلاعات که در ماه­های مارس و آوریل ۱۹۴۸ در ژنو برگزار گردید و اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی ملل متحد در دهم ماه دسامبر همان سال به تصویب رسید، بر اساس ماده ۱۹‌این اعلامیه درباره آزادی اطلاعات، نظم بین­المللی حاکم بر ارتباطات جهانی، بر مبنای جریان آزاد اطلاعات گذاشته شد (شکرخواه، ۱۳۷۲: ۹)، لذا نظریه «جریان آزاد اطلاعات» تحت لوای دسترسی همگان به اطلاعات و اخبار و آزادی بیان اهرمی در دست‌ایالات­متحده به­منظور بهره­گیری از رسانه­های عمومی گردید.
براساس برهان هربرت شیلر[۱] استاد ارتباطات دانشگاه کالیفرنیا، هنگامی که کشورهای درحال توسعه به نظامی تجاری پخش تلویزیونی روی می­آورند، در یک فرایند دگرگونی و وابستگی فرهنگی نیز وارد می­شوند که در آن ارزش­های مصرف­گرایی بر انگیزه­ها و موجبات سنتی و الگوهای دیگر شکل­گیری ارزش غلبه یافته، آن­ها را خنثی می­کند (تامپسون، ۱۳۸۰: ۲۰۵).
در گذشته، نفوذ فرهنگ­های خارجی به علت بعد مسافت و موانع مختلف جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به کندی صورت می­گرفت. از دهه ۱۹۹۰ نفوذ فرهنگی سرعت گرفت. تا جایی که در عصر حاضر انهدام جمعی فرهنگ­ها را تجربه می­کنیم؛ مارشال مک لوهان[۲] استاد مرکز مطالعات رسانه ای تورنتو، که سیاره زمین به صورت یک دهکده جهانی یعنی به صورت یک جهان بدون مرز در خواهد آمد، اظهار می­دارد که اثرات فرهنگی با سهولت و سرعت در سطح جهان اشاعه خواهد یافت و حالت متمرکز پذیرش فرهنگ خارجی را که حاصل تحمیل اصولی نفوذ بیگانه بر فرهنگ­های بومی آسیب­پذیر است، به وجود خواهد آورد (به نقل از اپادورائی : ۱۹۹۸).
آنچه در حال حاضر قابل درک است، پرتاب اولین قمر مصنوعی به فضا توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در چهارم اکتبر ۱۹۵۷، عصری را در روابط بین المللی گشود که در عرض کمتر از نیم قرن جهان را به دهکده‌ای کوچک مبدل ساخت. بطوریکه در عصر حاضر تاثیر تکنولوژی و ابزارهای آن(رسانه‌های جمعی)، چنان بر بستر جوامع گسترانیده گردیده که گویی تمام جهان در داخل توری از تارهای عنکبوتی محصور گردیده و دهکده جهانی مارشال مک لوهان شکل گرفته است. اگر تصور کنیم که شبکه‌های ماهواره‌ای در تمامی پهنه آسمان ارتباطات را مانند تار عنکبوت به سراسر کرات متصل نموده­اند، بخوبی می­توان تصور نمود که تمامی انسان‌ها چگونه تحت تاثیر ‌این ارتباطات و جریان ارسال امواج دیجیتالی قرار گرفته­اند؛ بطوریکه می­توانند در یک مدت زمان کوتاه اطلاعات وسیعی را در سطح گسترده­ای از جهان که می­توان به مغز متفکر جهان ترسیم نمود، ارسال دارند و آنی بر شیوه­های زندگی و سلیقه­های عمومی جوامع تأثیر بگذارند. از سوی دیگر اگر به محوریت زن در خانواده و در جامعه توجه داشته باشیم، با تکیه بر علوم روان­شناسی و جامعه­شناسی مبرهن است که در طول تاریخ زنان همیشه مظهر زیبایی، طراوت، احساس از خودگذشتگی و… بوده‌اند و ‌این خصلت­ذاتی جنیست زن می­باشد و لذا نیاز به نوجویی و نیاز به نو شدن، زیبا جلوه نمودن؛ یکی از مظاهر اساسی تثبیت شخصیت فرهنگی و اجتماعی فردی زنان است که به اشکال گوناگون مانند شیوه­های لباس پوشیدن و طرز آرایش و طرز رفتار بروز می­کند. زنان در مسیر شکل گرفتن شخصیت خود به دنبال الگوهایی هستند که آنان را هر چه بیشتر به سلیقه و ذات درونی‌شان و نیازهای روحی و روانی نهفته در آنان نزدیک کند. در‌این میان نهادهای اجتماعی جامعه ما نه تنها نتوانستند نقشی فعال و اثر بخش در شکل­دهی به الگوهای زنان در پوشش و شکل­دهی به شخصیت آنان داشته باشند بلکه با عملکرد ناقص خود موجبات گرایش زنان را به الگوهای غربی دامن زدند. رواج و گسترش رسانه‌های جمعی فراگیر و اثربخشی مانند ویدئو،‌ اینترنت و ماهواره و… نیز به‌این جریان دامن زدند و باعث به انفعال کشیده شدن رسانه­های­ملی کشور گردیدند. لذا ضرورت مطالعه و بررسی و توجه به مسائلی چون فرهنگ و هویت زنان بخوبی روشن است. با توجه و اهمیت هویت فرهنگی زنان،‌ باید دید رسانه ها و مخصوصاً رسانه فراملی شبکه های ماهواره ای چه نقشی درهویت و هویت فرهنگی زنان ایرانی دارندr
تعداد صفحه : ۲۲۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.gohari@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

خرید متن کامل در این لینک